Arkeologisk tidskrift: Urminne

Tidskriften utkom med nio nummer mellan 2001 och 2012 och handlade om förhistoriska och medeltida ämnen i Småland, Öland och Östergötland. Den vände sig till yrkesverksamma arkeologer såväl som till en allmän publik med intresse för arkeologi, historia och angränsande ämnen.

Tidigare utgåvor

2012/9

05 Förord

07 Tore Artelius: Gömd i kartans gröna mörker Om gravplatsen ”Kullen” och järnålderns gravspråk i sydvästligaste Småland

27 Jenny Ameziane: Eldstäder och gravar i ett rituellt järnålderlandskap: exemplet Hedenstorp

41 Carl Persson: Arkeologihistoria i Kronobergs län

51 Carl Persson: Ett arkeologiskt misstag med potential

57 Ole Stilborg & Magnus Pettersson: Tio små skärvor från Öland?

71 Kjell Svarvar: Tjärframställning i Östergötland Ett förändrat kunskapsläge genom inventeringsinsatserna i projektet Skog & Historia

83 Moa Lorentzon: Järnframställning vid Dumme mosse och Axamo – Vilka framställde järnet, varför och varför här?

2010/8

Redaktör: Erika Räf
 Urminne 2010/8 omfattar 79 sidor och innehåller följande artiklar:
 – Staffan von Arbin: ”Medeltida Vättersjöfart. En studie med särskild inriktning mot transporter av järnprodukter”
 – Jes Wienberg: ”Grevens minnesmärken”
 – Pierre Petersson: ”Kläckeberga vid Kalmar – medeltida kyrka och bebyggelse i ny belysning”
 – Ådel Vestbö-Franzén: ”Utjorden Bollarp i Vireda socken. Vardagsliv, jordbruk och försörjningsstrategier på ett 1500-talsnybygge i norra Småland”
 – Johan Åstrand: ”Kosta – Since 1742. En glasbruksarkeologisk undersökning”

2008/7

 Redaktör: Leif Häggström
 Urminne 2008/7 omfattar 133 sidor och innehåller följande artiklar:
– Jörgen Gustafsson: "Paradis i inland"
– Magnus Reuterdahl & Ludvig Papmehl-Dufay: "Tre oväntade fynd från Ottenby Kungsgård, Öland"
– Michael Dahlin: "Låt gravarna berätta! Några nygamla bronsåldersgravar i södra Tjust"
– Alexandra Nylén & Åsa Jönsson: "Gripeberg. En fornborg i Smålands inland"
– Christina Helander: "Att tända den livsgnista som släckts. En tolkning av två stensättningar i Bäckseda"
– Erika Räf: "Varifrån kom järnet? Om framställning av blästjärn i Östergötland under förhistorien"
– Mikael Nordström: "Död mans dörr och järnåldersdösens gåta"
– Anna Kloo Andersson: "Hälsa och ohälsa under medeltid och efterreformatorisk tid i södra Vätterbygden. Med utgångspunkt från skeletten i Barnarps kyrka"
– Rickard Wennerberg: "Skogens svarta guld. Undersökning av kolframställningsplatser i Nifsarp utanför Eksjö"
– Leif Häggström: Om viljan att kommunicera resultat. En analys av olika aktörers publiceringsfrekvens från en småländsk horisont"

2007/6

 Redaktör: Martin Hansson
 Urminne 2007/6 omfattar 97 sidor och innehåller följande artiklar:
– Magnus Petersson: "Gropkeramik i Kalmar län"
– Dag Widholm: "Krukor, kittlar och kärl. Valet av lera eller metall i förhistoriska kontexter"
– Åsa Jönsson, Alexandra Nylén: "Hem till byn. Ett folkvandringstida och vendeltida bebyggelseskede i Växjö"
– Per Stille: "Runstenarnas plats i det mentala och sociala landskapet i tiohundratalets Tiohärad. En skiss till ett forskningsprojekt"
– Anna-Carin Winkler: "Vallby. En övergiven medeltida by på Visingsö"
– Jan Agertz: "Visingsö. Vätterns pärla under 1500-talet"
– Leif Häggström, Daniel Lindblad: "Illdåd i kulturlandskapet. Spår av plundring med metalldetektor på vikingatida gravfält i Småland"
– Påvel Nicklasson: "Kung Midas svarar"

2005/5

 Urminne 2005/5 omfattar 127 sidor och innehåller följande artiklar:
• Ann-Marie Nordman: "Projekt Nydala klosterträdgård"
• Leif Häggström: "Tidskrift 1882–1883. Ett slags anmälan"
• Anders Öhr: "Gråborg – Triberga. En jämförelse"
• Johan Åstrand: "Kvarteret Seglaren. Skärvor från ett svårfångat förflutet"
• Lena König: "Solens heliga häll. En diskussion kring platsens betydelse på Hästhallen i Östra Blekinge"
• Mats Larsson, Kerstin Lidén, Gunilla Eriksson, Kenneth Alexandersson, Ludvig Papmehl-Dufay: "Vi och dom. Kulturell identitet under mellanneolitikum"
• Magnus Reuterdahl: "Brandgravarna på Visingsö. En genomgång och en osteoarkeologisk kommentar"
• Nicholas Nilsson: "Järnåldersbebyggelse sydöst om Jönköping. En utblick över det småländska materialet med järnåldersgården i Rogberga som utgångspunkt"
• Tore Artelius, Anna Kristensson: "Gränsen mot naturen. Om stengärdesgården på den vikingatida och tidigkristna begravningsplatsen i Bogla"
• Arkeologerna vid jönköpings läns museum: "Arkeologins kung Midas. Rättelser till Påvel Nicklassons bok En vit fläck på kartan"

(Fr o m nr 2005/5 heter tidskriften Urminne, tidigare har den haft namnet Tidskrift.)

2004/4

Tidskrift nr 4 är ett temanummer: Vårt kunskapsskafferi i skogen. Rapport från seminariet Komplexa fornlämningsmiljöer i skogsmark, Jönköping 22–23 oktober 2003. Numret omfattar 160 sidor och innehåller följande artiklar: "Vegetation och markanvändning i Öggestorpsområdet under de senaste 5 000 åren", "Skogens biologiska kulturarv – möte mellan naturvård och kulturmiljövård", "Svårigheten med komplexa lämningar i pedagogiskt arbete", "Medeltida odlingar på utmarker: krisfenomen eller överskottsproduktion?", "E4-skog – en presentation av sommarens grävningar", "Järnålderns åker i dagens skog", "Medeltida expansion i skogsbygd", "Fornlämningarna i Räppe industriområde – ett komplext odlings- och bosättningsområde i skogsmark", "Boplatslämningar i Öggestorp", "Röse, sträng och fåra", "May the force be with you ..." och "Tjära, beck och tjärbränning i sluten grop".


2003/3

Tidskrift nr 3 omfattar 117sidor och innehåller följande artiklar: "Att identifiera det perifera", "Rösen i södra Västergötlands inland", "En skärvstenshög från äldre bronsålder på småländska höglandet", "Kulthus eller bostad?", "Brahekyrkan på Visingsö", "De öländska runstenarna" och "En återfunnen runristning i Ryssby".

2002/2

Tidskrift nr 2 omfattar 133 sidor och innehåller följande artiklar: "Åkern och evigheten", "Röjningsrösen och den historiska bygden", "Ett gravfält med flera bottnar", "Vikten av en plats", "Ett brinnande intresse för sammanhang", "Höglandets hävd – nyanseringen av röjningsrösens spridningsbild", "Ett skeppsvrak i Ronneby skärgård", "Gunnerstadhögen – en Vendeltida båtgrav i fokus" och "Triberga fornborg på sydöstra Öland".

2001/1

Tidskrift nr 1 omfattar 91 sidor och innehåller färg och svart/vita foton, illustrationer och kartor. Artiklarna behandlar bl.a. röjningsrösen och en grav utanför Vetlanda, Smålands medeltida borgar, stenåldersboplatser i Östergötland samt en runsten från Visingsö


Urminne

 

Tidskriftsomslag med texten Urminne.

 

Beställning av tidigare nummer:

Kontakta museet på tel 036-30 18 00 eller via e-post info@jkpglm.se
info@jkpglm.se