Bloggar om kulturmiljö

Följ våra uppdrag och aktuella undersökningar som vi berättar om på sociala medier och i våra bloggar.

Arkeologibloggen

Skärmdump av startsidan på arkeologibloggen i Jönköping.

Den här bloggen drivs av arkeologerna vid Jönköpings läns museum. Vi arbetar med att undersöka, dokumentera och värna länets kulturarv i form av forn- och kulturlämningar samt att sprida kunskap och intresse för dessa. Verksamhetsområdet är mångsidigt och omfattande och spänner från äldsta stenålder till idag.
Tack vare arkeologin vet vi idag ganska mycket om den förhistoriska människans livsvillkor, deras boplatser, näringar och förhållande till döden. Spåren är många gånger inte synliga ovan jord, utan åtkomliga först genom arkeologiska undersökningar. Monument i jord och sten reser sig fortfarande i landskapet där de utgör en källa till kunskap likväl som fascinerande och mäktiga upplevelser. Gravfält med domarringar och stensättningar, odlingsrösen, borgruiner, milstenar, kolbottnar och hålvägar är alla en del av vårt förflutna.

Enligt samhällets mål ska kulturhistoriska likväl som konstnärliga och estetiska värden i våra kulturmiljöer tas tillvara och utvecklas. Den kunskap som finns på Jönköpings läns museum är viktig i detta sammanhang, i allt från samhällsplanering till förmedling av kulturmiljöernas betydelse.

Här på bloggen vill vi berätta om vårt dagliga arbete och dela med oss av våra erfarenheter och upplevelser.arkeologerna på deras uppdrag på arkeologibloggen. Ta del av berättelser om fynd och historier som sker på olika uppdrag och utredningar.

arkeologijonkoping.wordpress.org >

 

Byggnadsvård

Skärmdump på byggnadsvårdsbloggens startsida. Bebyggelsen omkring oss är en viktig del av vårt kollektiva kulturarv, den berättar om  olika tiders levnadsförhållanden, ideal och smakströmningar.

Vi, museets byggnadsantikvarier och konservatorer, försöker bidra till att kunskapen och intresset för länets spännande och varierande kulturmiljöer ökar. I vårt dagliga jobb arbetar byggnadsantikvarierna med rådgivning och kunskapsuppbyggnad. Vi utför antikvariska uppdrag i första hand för länsstyrelsens, länets kommuners och församlingars räkning, och ibland även privatpersoner, föreningar och företag. Museets konservatorer arbetar framförallt med konservering av måleri på olika underlag. Det kan vara föremål av trä, så som begravningsvapen och predikstolar, det kan vara målningar på duk eller på puts, som t.ex. väggmålningar i kyrkor.

I denna blogg vill vi dela med oss lite av våra erfarenheter, funderingar och vedermödor.

byggnadsvardjonkoping.wordpress.com >