Arkeologiska rapporter 2013

Rapportnr Titel SockenKommunFörfattare Sid


2013:01 AU1

Blå titel är länkad till PDF. Öppnas i nytt fönster.
Utmed Hällstorpsvägen. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, inför ny GC-väg utmed Hällstorpsvägen (pdf, 6 MB, nytt fönster) >Barnarp


Jönköping


Håkan Hylén


12
2013:02 Skärvstenshögen på Visingsö. Rapport över arkeologisk undersökning av RAÄ 112:1, genomförd under sommarkurser i arkeologi för amatörer (pdf, 3 MB, nytt fönster) >

 Visingsö

 Jönköping  Jan Borg & Anna Ödeén 62
2013:03 Bollarp – ett nybygge på det småländska höglandet 1550–1630. Arkeologiska forskningsgrävningar åren 1995–2010 inom RAÄ Vireda 132 och 135, Släthult 3:10 och Lövhult 1:1 (pdf, 6 MB, nytt fönster) >  Vireda  Aneby  Ådel V. Franzén  126
2013:04 Före detta Kungsängsskolan. Arkeologisk utredning inför exploatering för bostadsändamål inom fastigheten Vingpennan 1:1 (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Jönköping Jönköping Håkan Hylén 18
2013:05 Götaland 6. Arkeologisk förundersökning av RAÄ 137:1 i samband med dräneringsgrävning vid Per Braheskolan (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Jönköping stad Jönköping  Ann-Marie Nordman  10
2013:06 Fossil åker i Karlslund. Arkeologisk förundersökning av del av fossil åker, Vetlanda 236, inför planerad industrietablering inom fastigheten Karlsund 2:1 (pdf, 8 MB, nytt fönster) > Vetlanda Vetlanda Håkan Hylén  26
2013:07 Härdar i Västhorja. Arkeologisk förundersökning och särskild undersökning inför byggnation av villor (pdf, 8 MB, nytt fönster) > Värnamo Värnamo Jörgen Gustafsson 28
2013:08 Utgår         
2013:09 Fåglabäck – en kvadratisk stensättning och ett överplöjt gravfält. Arkeologisk förundersökning och arkeologisk undersökning av fornlämning 299 i samband med industribyggnation på fastigheten Fåglabäck 2:6 (pdf, 2 MB, nytt fönster) >  Tofteryd  Vaggeryd  Jörgen Gustafsson  72
2013:10 Schaktkontroll vid Axamo fritidshusområde. Arkeologisk förundersökning intill RAÄ 284 Sandseryd socken och RAÄ 305 och 315 Järstorps socken inför nedläggning av VA-ledning inom Axamo fritidshusområde (pdf, 680 KB, nytt fönster) > Sandseryd och Järstorp Jönköping  Anna Ödeén
2013:11 Odensjö – en by som alla andra? Arkeologisk undersökning av Odensjö Västergård, Odensjö bytomt RAÄ 186, inför byggande av tillfartsväg (pdf, 5 MB, nytt fönster) >.  Barnarp  Jönköping  Claes Pettersson & Anna Ödeén  86
2013:12 Kvarteret Harpan. Arkeologisk undersökning i kvarteret Harpan 1 och 3, inom del av fornlämning RAÄ Jönköping 50:1, stadslager och bebyggelselämningar från medeltid och 1600-tal (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Jönköpings stad  Jönköping  Johan Åstrand  176
2013:13 Nya Järnvägsgatan. Arkeologisk förundersökning inom RAÄ nr 50:1, inför nya Järnvägsgatan och parkeringsplatser intill järnvägsstationen (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Jönköpings stad  Jönköping  Susanne Haltiner Nordström  8
2013:14 Utgår        
2013:15 Boplatslämningar i Barnarp. Arkeologisk utredning, etapp 2, inför ny förbifart söder om Barnarps samhälle, inom fastigheten Barnarp 1:78, socken i kommun, Jönköpings län (pdf, 6 MB, nytt fönster) >  Barnarp  Jönköping Håkan Hylén  16 
2013:16 Kvadratisk stensättning i Källarp. Arkeologisk förundersökning av RAÄ 151 inom fastigheten Källarp 1:3 (pdf, 8 MB, nytt fönster) >  Barnarp  Jönköping  Jörgen Gustafsson 16  
2013:17 Vallsjöbaden. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 inför detaljplan inom fastigheterna Torset 2:6, 3:5 och 3:1 samt del av Vallsjö 2:1 (pdf, 5 MB, nytt fönster) > Sävsjö  Sävsjö  Jörgen Gustafsson  10
2013:18 Skadad fossil åker, Stora Kil 182:1. Fältbesiktning, bedömning och efterundersökningsplan för skadad fossil åker, Stora Kil 182:1 (pdf, 4 MB, nytt fönster) >  Stora Kil Kil, Värmlands län Fredrik Engman  24
2013:19 Kohult 1:1. Arkeologisk förundersökning av RAÄ nr 23:1 och 23:2 inför markkabel inom Kohult 1:1 (pdf, 2 MB, nytt fönster) >  Bottnaryd  Jönköping Susanne Haltiner Nordström  8
2013:20 Talavidsparken och nya Järnvägsgatan. Arkeologisk förundersökning inom del av RAÄ nr 50:1 inför VA-ledning ochvägomläggning inom Talavidsparken, Västra Storgatan och Järnvägsgatan (pdf, 9 MB, nytt fönster) > Jönköpings stad  Jönköping Susanne Haltiner Nordström  20
2013:21 Vindpark Rydaholm. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför planerad vindkraftsetablering inomfastigheten Lökaryd 2:4 med flera (pdf, 2 MB, nytt fönster) >  Rydaholm  Värnamo   Ådel V. Franzén  34
2013:22 Ny ledningsdragning på Västra kajen, invid Jönköpings slott. Arkeologisk förundersökning inom området förJönköpings slott (RAÄ 137). Antikvarisk kontroll av ny ledningsdragning på Västra kajen (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Jönköpings stad  Jönköping  Claes Pettersson  8
2013:23 Bergtäkt i Karsbo 2:5. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför planerad utvidgning av bergtäkt inomfastigheten Karsbo 2:5 (pdf, 5 MB, nytt fönster) >  Forserum  Nässjö Ådel V. Franzén   18
2013:24 Röjningsrösen och en nyupptäckt grav i Sjöberg. Arkeologisk förundersökning av RAÄ 94 inför utvidgning av bergtäkt inom Sjöberg 1:2 (pdf, 3 MB, nytt fönster) >  Hjärtlanda  Sävsjö  Anna Ödeén  40
2013:25 Vindkraft Gunillaberg. Arkeologisk utredning etapp 2, kartering av fossil åkermark och torp, RAÄ Bottnaryd 176:1-3 (pdf, 3 MB, nytt fönster) >  Bottnaryd  Jönköping Fredrik Engman  22
2013:26 Skogsvind i Frinnaryd och Tranås socknar. Arkeologisk utredning etapp 1 inför vindkraftsetablering inom Vivastås 1:4, 2:2 med flera fastigheter (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Frinnaryd och Tranås Aneby och Tranås Ingvar Röjder & Ådel V. Franzén  26
2013:27 Ekhagen 2:1. Arkeologisk utredning inför byggnation inom Ekhagen 2:1 (pdf, 692 KB, nytt fönster) > Jönköpings stad  Jönköping  Anna Ödeén  8
2013:28 Hammarsmedjan i Marieholm. Arkeologisk undersökning av del av fornlämning Åsenhäga 65:1, Skärvhult 2:1 (pdf, 9 MB, nytt fönster) > Åsenhöga    Gnosjö Ann-Marie Nordman   18
2013:29 Åter till Rosenlunds park. Arkeologisk förundersökning av RAÄ Jönköping nr 250 i syfte att kontrollera riktigheten i de tolkningar som baserats på georadarkarteringen (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Jönköpings stad  Jönköping Claes Pettersson  44 
2013:30 Bollarpshuset II, delundersökning 2013.Undersökningarna av Bollarpshuset II, 27-31 maj 2013.Fastigheterna Lövhult 1:1 och Släthult 3:10 (pdf, 8 MB, nytt fönster) >  Vireda  Aneby Ådel V. Franzén  28
2013:31 Kvarteret Almen 6. Arkeologisk förundersökning inom fornlämning 50, med anledning av om- och nybyggnation (pdf, 9 MB, nytt fönster) > Jönköpings stad Jönköping  Ann-Marie Nordman  26
2013:32 Hällstorps knipphammare. Arkeologisk utredning inom fastigheten Kniphammaren 1:2 m.fl. och förundersökning av RAÄ 58:1 inför nedläggning av markkabel (pdf, 12 MB, nytt fönster) >  Barnarp Jönköping   Anna Ödeén  30
2013:33 Museigatan. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning inom del av RAÄ 50, inför planerad omgestaltning av Museigatan (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Jönköpings stad  Jönköping Susanne Haltiner Nordström  18
2013:34 Fjärrvärmeledning i södra Österängen. Arkeologisk efterundersökning för fjärrvärmeledning Sandagymnasiet-Kungsängsskolan (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Hakarps   Jönköping Susanne Haltiner Nordström  8
2013:35 Galgbacken RAÄ 238. Arkeologisk förundersökning inom del av RAÄ-nr 238, avrättningsplats, på fastigheten Bymarken 2:1,inför ledningsdragning (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Jönköpings stad  Jönköping Susanne Haltiner Nordström  8
2013:36 Västanå 4, Eksjö. Arkeologisk förundersökning inom fornlämning 134:1 inför nybyggnation och ledningsdragning, Västanå 4 (pdf, 3 MB, nytt fönster) >  Eksjö  Eksjö   Ann-Marie Nordman   8
2013:37 Gummarpsnäs, Edshult. Arkeologisk utredning inför detaljplaneläggning inom Gummarp 2:9 (pdf, 4 MB, nytt fönster) >   Edshult Eksjö Ann-Marie Nordman  8
2013:38 Månsarp 1:69 och 1:186. Arkeologisk utredning inför husbyggnation (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Månsarp  Jönköping  Anna Ödeén  18
2013:39 Drättinge 1:9 &Kaxholmen 6:140. Arkeologisk utredning inför byggnation (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Skärstad Jönköping   Jan Borg
2013:40 Tjugofem gravar vid Bottnaryds kyrka. Arkeologisk undersökning inför ombyggnation av vapenhuset i den västra delen av Bottnaryds kyrka, delvis inom den äldre kyrkogården (pdf, 3 MB, nytt fönster) >  Bottnaryd  Jönköping  Susanne Haltiner Nordström  126 
2013:41 Apeln 29. Rapport över arkeologisk undersökning 1988 inom del av RAÄ nr 50:1, inför nybyggnation inom kvarteret Apeln 29 (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Jönköpings stad Jönköping  Susanne Haltiner Nordström   22
2013:42 Adelöv 6:2 och Nostorp 5:1. Arkeologisk utredning etapp 1 inför utvidgning av bergtäkt (pdf, 3 MB, nytt fönster) >  Adelöv  Tranås Jörgen Gustafsson  14 
2013:43 Tranås RAÄ 439, 441, 442, 443 och 444. Arkeologisk förundersökning av röjningsröseområden samt arkeologiskutredning inom Bredkärr 3:1 m.fl. (pdf, 4 MB, nytt fönster) >  Tranås (Säby)    Tranås Ingvar Röjder  44
2013:44 Bogla 1:35. Arkeologisk utredning inför husbyggnation (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Rogberga   Jönköping  Jan Borg  8
2013:45 Gravfältet i Stigamo. Arkeologisk undersökning av RAÄ 33 (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Barnarp   Jönköping Anna Ödeén  90 
2013:46 Återställning av skadad gravhög RAÄ 31:1, Visingsborg 3:1 Visingsö (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Visingsö   Jönköping  Jörgen Gustafsson  16
2013:47 Titthål i Hovrättstorget. Arkeologisk efterundersökning av fyra schaktade gropar inför belysningsstolpar på Hovrättstorget, inom del av RAÄ 50:1 (pdf, 7 MB, nytt fönster) > Jönköpings stad   Jönköping Susanne Haltiner Nordström   18
2013:48 Vapensmedernas gårdar. Arkeologiska undersökningar vid Smedjegatan. Faktorismide, köpenskap och bebyggelse 1620–1950. Inför nybyggnation (bostäder, P-hus) inom RAÄ 50, kv Apeln 38 m.fl. samt Arkadien 4 & 11, Kristine församling, Jönköpings stad (pdf, 18 MB, nytt fönster) > Jönköpings stad Jönköping  Susanne Haltiner Nordström & Claes Pettersson  386 
2013:49 Getaryggen. Kartering inom fastigheterna Svinhult 1:2 och 1:3 (pdf, 787 KB, nytt fönster) > Angerdshestra   Jönköping Fredrik Engman & Ingvar Röjder   8
2013:50 Schakt vid Svenarums kyrka. Arkeologisk förundersökning inför ledningsdragning (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Svenarum   Vaggeryd Ann-Marie Nordman   10
2013:51 Vindkraft i Vimmelstorp. Arkeologisk utredning, etapp 1 av planerat område för vindkraftspark inom Tronebo 1:7 och Vimmelstorp 1:3 med flera (pdf, 1 MB, nytt fönster) >  Villstad och Reftele   Gislaved Ådel V Franzén  24
2013:52 Stormskadade höggravfält i Vallerstad. Rapport över arkeologisk efterundersökning och återställning av RAÄ- nr Kärda 93:1, 94:1 och 95:1, fastigheten Vallerstad 1:2 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Kärda   Värnamo Kristina Jansson  22 
2013:53 RAÄ 117 Tjärgrop? Arkeologisk förundersökning av RAÄ nr 117 inför planerad skidbacke inom fastighet Vik 1:97 (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Norra Hestra Gislaved  Susanne Haltiner Nordström
2013:54 Barnarp 1:78. Arkeologisk förundersökning inför vägbyggnation (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Barnarp  Jönköping Jan Borg
2013:55 Bergtäkt i Bäckseda. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, av planerad område för utvidgningav bergtäkt inom fastigheten Bäckseda 3:17 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Bäckseda   Vetlanda Ådel V. Franzén   
2013:56 Vallby, en medeltida by. Rapport över arkeologisk undersökning av RAÄ 106 Vallby bytomt, under sommarkurser i arkeologi under åren 1975-1978 (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Visingsö  Jönköping  Anna Ödeén   
2013:57 Krassaberg 1:7. Arkeologisk utredning, etapp 2 inom del av fastigheterna Almseda-Ännarud, 2:1, Höreda 1:6 och 1:7 samt Krassaberg 1:7 (pdf, 1 MB, nytt fönster) >  Vetlanda Vetlanda  Susanne Haltiner Nordström   10
2013:58 Vindkraft i Hånger och Dannäs. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför planerad vindkraftspark i Hånger 1:3, 1:10, Holkhult 1:2, 1:3 med flera (pdf, 7 MB, nytt fönster) > Dannäs och Hånger  Värnamo  Ådel V. Franzén   28
2013:59 Bakaremålen, Hyltestugan och Svenstorp. Arkeologisk utredning etapp 2 och kompletterande utredning etapp 1 inför vindkraft Skogsvind (pdf, 1 MB, nytt fönster) > 
Frinnaryd och Tranås Aneby och Tranås Susanne Haltiner Nordström   8