Arkeologiska rapporter 2007

Rapportnr Titel SockenKommunFörfattare Sid
2007:01 AU Härdar i Taberg. Inför villabyggnation på Tahe 1:4 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Månsarp Jönköping A Kloo Andersson 14
2007:02 FU Fjärrvärme i Eksjö. Schaktningar inom kv Kopparslagaren och Starabolet, Eksjö stad fornlämning 134 inför fjärrvärmedragning Eksjö Eksjö S Haltiner Nordström 4
2007:03 FU Hoppets Torg. Antikvarisk schaktkontroll i samband med fjärrvärmedragning Jönköpings stad Jönköping A-M Nordman 5
2007:04 FU Kajfundament vid ån. Murar påträffade vid Garvaregatan/Österlånggatan i Eksjö stad, fornlämning 134. Undersökning gjord inför dagvattenledning Eksjö Eksjö S Haltiner Nordström 4

2007:05 AU1

Genom utmarkerna i Vetlandatrakten. Ny sträckning av väg 127 mellan Sjunnen och Alseda (pdf, 1 MB, nytt fönster) >

Vetlanda och Alseda

Vetlanda

F Engman

27

2007:06 FU Fjärrkyla i gatan. Inför fjärrvärmeledning inom fornlämning 50, Slottsgatan, Södra Strandgatan och Munksjöleden, Jönköpings stad (pdf, 11 MB, nytt fönster) > Jönköpings stad Jönköping S Haltiner Nordström 25
2007:07 UN Härdar i kvarteret Positronen. Delundersökt boplatskomplex lämnar väg för nybyggnation (pdf, 12 MB, nytt fönster) > Hakarp Jönköping S Haltiner Nordström 30
2007:08 AU + FU I hjärtat av en bygd. Inför planerad bostadsbebyggelse inom fastigheten Ölmstad 2:16 (pdf, 74 MB, nytt fönster) > Ölmstad Jönköping H Hylén 70
2007:09 UN Husgrund, sentida. Arkeologisk undersökning med anledning av nybyggnation på fastigheten Nederlid, Norregård 5:22 Rydaholm Värnamo L Kallerskog 3
2007:10 RAÄ 49, Vetlanda. Arkeologiskt återställningsarbete år 1989 av röse skadat av markberedning. Vetlanda Vetlanda D Pettersson 5
2007:11 FU Kvarteret Gåvan. Arkeologisk förundersökning/schaktkontroll i samband med planerad utbyggnad av polishuset i Kv Gåvan. Ljungarum Jönköping A Ödéen 3
2007:12 En medeltida borganläggning i Mariannelund? Arkeologisk provundersökning av förmodade medeltida vallanläggningar vid Mariannelunds gård Hässleby Eksjö S Lundström & R Wennerberg 6
2007:13 Schaktkontroll i Myresjö. Antikvarisk kontroll av förmodad ridväg inför nedläggning av telekabel Myresjö Vetlanda S Lundström 6
2007:14 FU Huset mellan sjöarna. Arkeologisk förundersökning i samband med tillbyggnad och ledningsdragning på fastigheten Bollbynäs 2:4 Boseby Gislaved A Ödeén 4
2007:15 FU Schaktkontroll. Arkeologisk schaktkontroll vid ledningsdrag inom område för RAÄ 79, Gränna stad, kv Biskopen Gränna Jönköping L Kallerskog 4
2007:16 Dokumentation av vattenkälla. Dokumentation av vattenkälla inför anläggande av motorväg. RAÄ 26, Ljungarums socken. Kulturhistorisk dokumentation Ljungarum Jönköping L Kallerskog 8
2007:17 Utgår        
2007:18 Utgår        
2007:19 FU Smedjegatan 22. Sänkning av golv inom fastigheten Arkadien 1, Jönköpings stad, fornlämning 50 Jönköpings stad Jönköping S Haltiner Nordström 6
2007:20 UN Gravar i Bäckseda. Undersökning av två stensättningar inför utvidgning av bergtäkt inom fastigheten Bäckseda 3:17 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Bäckseda Vetlanda J Borg & C Helander 35
2007:21 FU Ölmstad i blickfånget. Inför planerad bostadsbebyggelse inom fastigheten Ölmstad 2:16 (pdf, 11 MB, nytt fönster) > Ölmstad Jönköping H Hylén 62
2007:22 FU Södergårdens stenrör. Inför planerad utvidgning av Södergårdens industriområde (pdf, 12 MB, nytt fönster) > Nässjö Nässjö A Ödeén 23
2007:23 AU2 Sunneränga Norrgård. Arkeologisk utredning inför etablering av nya ekonomibyggnader Flisby Nässjö R Wennerberg 6
2007:24 UN Rösebotten kring ett mittblock. Undersökning av RAÄ 22, Bredestads socken, men anledning av utvidgning av befintlig industri inom fastigheten Aneby 1:249 (pdf, 9 MB, nytt fönster) > Bredestad Aneby T Areslätt 17
2007:25 FU+UN Boplats och kollektivtrafik. Undersökning av boplats inför anläggandet av en bussvändplats på fornlämning 154 i Öggestorp (pdf, 19 MB, nytt fönster) > Öggestorp Jönköping L Häggström 10
2007:26 AU Kabeldragning vid röse. Nedläggning av markburen elkabel invid fornlämning 8 på fastigheten Mellby 1:27 (pdf, 7 MB, nytt fönster) > Mellby Eksjö P Nicklasson 6
2007:27 AU Västra Holmgatan. Undersökning av äldre färdväg påträffad vid ledningsdragning i Kålgårdsområdet Jönköpings stad Jönköping K Jansson 6
2007:28 AU2 Övningsbana på Åsen. Arkeologisk utredning inför planerad övningsbana inom del av Åsen 1:3 och 1:17 Sandseryd Jönköping R Wennerberg 5
2007:29 FU Borgmästargränd. Antikvarisk schaktkontroll i samband med ledningsgrävning för fjärrkyla Jönköpings stad Jönköping A-M Nordman 5
2007:30 FU Länsresidenset. Antikvarisk schaktkontroll i samband med ledningsgrävning för fjärrkyla Jönköpings stad Jönköping A-M Nordman 5
2007:31 AU Bland rösen och stenar i Prästens hage. Särskild utredning inom Prästhagsområdet inför planerat bostadsbyggande. Eksjö Eksjö B Ajneborn 7
2007:32 FU Invid gravfältet RAÄ 22. Arkeologisk förundersökning inför byggnation av gång- och cykelväg inom fornlämningsområdet till RAÄ 22 Stockaryd Sävsjö C Helander 7
2007:33 FU Kumlaby 6:2. Inför planerad värmekulvert mellan Kumlabybadet och Kumlabyskolan Visingsö Jönköping A Ödeén 6
2007:34 AU Nifsarp 1:12. Arkeologisk utredning inför planerad trafikövningsplats (pdf, 7 MB, nytt fönster) > Höreda Eksjö R Wennerberg 18
2007:35 AU1 Stockaryd 3:77 m.fl. Arkeologisk utredning, etapp 1, av område för planerad omlastningsterminal (pdf, 7 MB, nytt fönster) > Stockaryd Stockaryd Å V Franzén 11

2007:36 AU1

Torp och treudd i Fylleryd. Arkeologisk utredning, etapp1 av planerat område för moräntäkt inom fastigheten Fylleryd 1:8 (pdf, 7 MB, nytt fönster) >

Torskinge

Värnamo

Å V Franzén

14

2007:37 Utgår        

2007:38 AU

Vindkraft i Dintestorp. Arkeologisk utredning inom Dintestorp 1:4 inför planerat nytt vindkraftverk

Sandhem

Mullsjö

R Wennerberg

6

2007:39 AU Tenhult 24:47. Inför planerad villabyggnation i Tenhult Rogberga Jönköping A Kloo Andersson 6

2007:40 AU2

Söder om Jära bytomt. Sökschaktsgrävning inför planerad byggnation av bostäder (pdf, 10 MB, nytt fönster) >

Ljungarum

Jönköping

J Borg

9

2007:41 AU Hjälshammar 6:12. Inför planerad villabyggnation längs med Vidösterns östra strand Värnamo Värnamo A Kloo Andersson 4

2007:42 AU1

Norrby 3:1. Arkeologisk utredning etapp 1, inför planerad utveckling av området Himlabackarna

Vetlanda

Vetlanda

B Ajneborn

6

2007:43 AU2 Väg 27. Arkeologisk utredning etapp 2, inför planerad ombyggnad av väg 27 Båraryd Gislaved B Ajneborn 8

2007:44 FU

Hamnplan. Inför ny bussgata och omdaning av Hamnplansstråket, fornlämning 50, Jönköpings stad

Ljungarum

Jönköping

S Haltiner Nordström

3

2007:45 AU1

Länsväg 195. Arkeologisk utredning inför breddning av länsväg 195, sträckan Bankeryd - Hedenstorp

Bankeryd, Järstorp, Sandseryd

Jönköping

R Wennerberg

6

2007:46 AU2

Söder om Odensjö gård. Sökschaktning inför anläggandet av ny golfbana

Barnarp

Jönköping

J Borg

3

2007:47 AU1

Ingsberg 2:1. Arkeologisk utredning, etapp 1 inom fastigheten Ingsberg 2:1

Nässjö

Nässjö

B Ajneborn

4

2007:48 FU

Fjärrvärme. Undersökningar inom Vattengränd och Lantmätargränd, Jönköpings stad, fornlämning 50, inför fjärrvärmeledning

Jönköpings stad

Jönköping

S Haltiner Nordström

4

2007:49 FU

Gelbgjutaren 3. Schaktövervakning på Gelbgjutaren/Skomakargränd i Eksjö stad, fornlämning 134, inför fjärrvärmeledning

Eksjö

Eksjö

S Haltiner Nordström

5

2007:50 AU1

Helmershus revisited. Inför planerad villabyggnation på del av Helmershus 5:6, 5:10 samt del av Mossle 16:1

Värnamo

Värnamo

A Kloo Andersson

9

2007:51 AU2

Hedenstorp, söder om RV 40. Inför planerad exploatering inom del av Hedenstorp (pdf, 14 MB, nytt fönster) >

Sandseryd

Jönköping

M Lorentzon

20

2007:52 AU2

Bland täckdiken och kanadagäss. Arkeologisk utredning, etapp 2 inför nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Kumlaby 3:15

Visingsö

Jönköping

B Ajneborn

5

2007:53 AU2

Föreda 5:8. Arkeologisk utredning, etapp 2, inför planerad utveckling av del av Föreda 5:8 som industrimark

Vetlanda

Vetlanda

B Ajneborn

7

2007:54 FU

Haurida 1:45. Schaktkontroll i samband med breddning av väg nära en stensättning

Haurida

Aneby

J Borg

2

2007:55 FU

Rena forntiden i Folkparken. Arkeologisk förundersökning och kompletterande utredning inför skolbyggnation inom del av Folkparken 1 (pdf, 13 MB, nytt fönster) >

Vetlanda

Vetlanda

A Ödeén

15

2007:56 AU2

Tvärs genom Stigby. Arkeologisk utredning med anledning av planerad kabeldragning

Visingsö

Jönköping

A Ödeén

6

2007:57 FU

Rätt i vindens riktning! Fossila odlingslämningar, RAÄ 52, vid en expanderande soptipp (pdf, 19 MB, nytt fönster) >

Näsby

Vetlanda

C-J Sanglert & F Engman

46

2007:58 UN

En grop kan vara så mycket … Undersökning av registrerad fångstgrop, RAÄ 78

Fryele

Värnamo

F Engman

12

2007:59 AU

Fåglabäck. Inför planerad bostadsbebyggelse inom fastigheten Fåglabäck 2:4 (pdf, 11 MB, nytt fönster) >

Åker

Vaggeryd

H Hylén

21

2007:60 AU2

Snösväng i Östanå. Arkeologisk utredning, etapp 2, inför planerad industribyggnation inom del av Östanå 3:3 och 3:4, Nässja industriområde

Vetlanda

Vetlanda

B Ajneborn

4

2007:61 AU2

Över stock och sten. Arkeologisk utredning etapp 2, inför planerad villabebyggelse, inom delar av Helmershus 5:6, 5:10 samt Mossle 16:1

Värnamo

Värnamo

B Ajneborn

8

2007:62 FU

Kvarteret Guvernören. Inför transformatorstation intill polishuset, fornlämning 50, Jönköpings stad

Ljungarum

Jönköping

S Haltiner Nordström

5

2007:63 FU

Brandstorps kyrkogård. Antikvarisk schaktkontroll i samband med grävarbete för vattenledning

Brandstorp

Habo

A Ödeén

6

2007:64 AU1

På gränsen vid Rya och Gransbo. Arkeologisk utredning inför planerad täktverksamhet vid gränsen mot Östergötland inom fastigheterna Rya 1:1 och Gransbo 1:1 (pdf, 5 MB, nytt fönster) >

Säby

Tranås

R Wennerberg

16

2007:65 FU

Vid Norra Sandsjö kyrka. Antikvarisk schaktkontroll i samband med ledningsdragning

Norra Sandsjö

Nässjö

A-M Nordman

4