Arkeologiska rapporter 2016

Rapportnr Titel SockenKommunFörfattare Sid


2016:01 
Blå titlar är länkade till PDF:er som öppnas i nya fönster
Sundsängen i Skirö. Arkeologisk och kulturgeografisk forskningsundersökning av ett fossilt landskap inom Skirö 10:1 (pdf, 7 MB, nytt fönster) >  


Skirö 


Vetlanda
 

Ådel V. Franzén


70
2016:02 Bellö 1:1 m fl. Arkeologisk utredning etapp 2 inför ny VA-ledning (pdf, 794 KB, nytt fönster) > Bellö
Eksjö
Jan Borg 8
2016:03 Vikingatida gravfält i Kärda. Arkeologisk förundersökning vid RAÄ 42:1 och del av 42:2 inför nedläggningav VA-ledning inom Nästa 2:3 (pdf, 2 MB, nytt fönster) >   Kärda 
Värnamo 
Jörgen Gustafsson 18
2016:04 Vikingatida gravfält i Nästa, Kärda. Arkeologisk undersökning av del av RAÄ 42:2, vikingatida gravfält inom fastigheten Kärda 2:1 (pdf, 2 MB, nytt fönster) >  Kärda
Värnamo 
Jörgen Gustafsson 20
2016:05 VA-ledning från Kärda tillreningsverket. Arkeologisk förundersökning inom RAÄ Kärda 64:1, 125:1, 66:1 och 67:1 inför nedläggning av VA-ledning inom fastigheterna Kärda 1:1 och 1:2 (pdf, 4 MB, nytt fönster) >
Kärda  Värnamo Jörgen Gustafsson  10
2016:06 Nöbbele 7:18, 7:19 och 7:31. Arkeologisk utredning inför ny detaljplan inför husbyggnation inom fastigheten Nöbbele 7:18, 7:19 och 7:31 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Värnamo 
Värnamo 
Kristina Jansson  20
2016:07 Bollarpshuset II, grävsäsongen 2015. Arkeologisk forskningsgrävning av husgrund i Lövhult 1:1 (pdf, 3 MB, nytt fönster) >
Vireda   Aneby
Ådel V. Franzén  44
2016:08 En boplats i Torestorp. Arkeologisk förundersökning av boplatslämningar inom fastigheterna Nykyrka Ruder 1:7 och Torestorp 1:95 (pdf, 1 MB, nytt fönster) >  Nykyrka 
Mullsjö 
Anna Ödeén  28
2016:09 Stenpackningar, brandlager och härdar på Visingsö. Arkeologisk schaktningsövervakning vid RAÄ 29:1 med flera (pdf, 9 MB, nytt fönster) > Visingsö
Jönköping
Anna Ödeén  22
2016:10 Är husgrunden Brahes boktryckeri? Arkeologisk undersökning, i samband med skolprojektet ”Brahesboktryckeri?” av RAÄ 197 (pdf, 3 MB, nytt fönster) >  Visingsö
Jönköping
Anna Ödeén  40
2016:11 Förhistorisk boplats-/aktivitetsyta vid Västhorja. Arkeologisk förundersökning av fornlämning RAÄ-nr Värnamo 366:1 (pdf, 4 MB, nytt fönster) >  Värnamo
Värnamo
Håkan Hylén  22
2016:12 Skelettgrav vid Sandudden. Arkeologisk efterundersökning av nypåträffad skelettgrav på fastigheten Erstad 2:9 (pdf, 2 MB, nytt fönster) >   Visingsö   Jönköping  Anna Ödeén  36
2016:13 Smeder boende vid Munksjöns strand. Arkeologisk undersökning inom del av RAÄ-nr Jönköping 50:1, Jönköpings stad, inför nybyggnation inom fastigheten Almen 6 (pdf, 7 MB, nytt fönster) > Jönköpings stad
Jönköping
Susanne Haltiner Nordström  96
2016:14 Röjningsrösen och en skärvstenshög. Arkeologisk förundersökning av RAÄ 178 och 180, inför vindkraftsetablering inom fastighet Gårebo 1:12 (pdf, 5 MB, nytt fönster) >  Frinnaryd Aneby Moa Lorentzon  60 
2016:15 Bastionens yttersta spets. Arkeologisk förundersökning av bastion Carolus östra och södra fas, belägen inom RAÄ 137:1 Jönköpings slott, inför restaurering av stenkaj i kvarteret Väster 1:1 / Slottskajen (pdf, 3 MB, nytt fönster) >  Jönköpings stad
Jönköping
Claes Pettersson  62
2016:16 Nöbbele 7:6 m.fl. Arkeologisk utredning inför planerad villabebyggelse inom fastigheten Nöbbele 7:6 m.fl. (pdf, 7MB, nytt fönster) > Värnamo  Värnamo
Kristina Jansson  12 
2016:17 Medeltidsstadens och slottets lämningar i Kyrkogatan. Arkeologisk förundersökning av stadslager, kyrkogård och slottslämningar, fornlämning RAÄ Jönköping 50:1 och 137:1, inför nyanläggande av gång- och cykelbana i Kyrkogatan, delen Skolgatan – Västra Storgatan (pdf, 7 MB, nytt fönster) >  Jönköpings stad
Jönköping Linnéa Kallerskog  34
2016:18 Bankeryds-Torp 1:11. Arkeologisk utredning inför bostadsbyggnation (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Bankeryd Jönköping Jan Borg  16
2016:19 Ramkvilla Hallsnäs. Arkeologisk utredning inför planerad VA-ledning, Hallsnäs 1:6, Ramkvilla 2:13 (pdf, 1 MB, nytt fönster) >  Ramkvilla Vetlanda Ann-Marie Nordman 
2016:20 Den förlorade fästningen? Förstudie kring möjligheterna till en visualisering av Jönköpings slott i dagens stadsrum (pdf, 3 MB, nytt fönster) >  Jönköpings stad  Jönköping Claes Pettersson  56 
2016:21 Medeltida odling på höglandet. Arkeologisk förundersökning av RAÄ-nr Nässjö149:1, 149:2 och 149:4 inför planerad industriutbyggnad inom fastigheten Hultet 1:1 (pdf, 10 MB, nytt fönster) >  Nässjö Nässjö Kristina Jansson & Anna Ödeén  104
2016:22 Fjärrvärme i Vallgatan m.fl. Arkeologisk undersökning, i form av schaktningsövervakning, inför anläggandet av fjärrvärmeledningar inom område för stadslager och slott, RAÄ-nr Jönköping 50:1 och 137:1, i Vallgatan, Gjuterigatan och Oxtorgsgatan (pdf, 3 MB, nytt fönster) >
Jönköpings stad  Jönköping Susanne Haltiner Nordström 
2016:23 Nennesmo 12:1. Arkeologisk utredning inför planerad torvtäkt, Reftele socken (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Gislaved
Jönköping
Jan Borg  16 
2016:24 Schaktningar intill Rosenlunds herrgård. Övervakning av markingrepp under våren 2016 inom Jönköping RAÄ 250, Rosenlunds äldre park, föranledda av renoveringsarbeten i huvudbyggnaden (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Jönköpings stad  Jönköping Claes Pettersson  38 
2016:25 Österskog 1:24 & Törestorp 2:31. Arkeologisk utredning inför planerad industriutbyggnad (pdf, 4 MB, nytt fönster) >  Kulltorp
Gnosjö
Jan Borg  18
2016:26 Kvarteret Högskolan 1. Arkeologiska förundersökningar inom del av RAÄ nr 50:1, medeltida stadslager, inom kvarteret Högskolan 1 (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Jönköpings stad
Jönköping
Susanne Haltiner Nordström  38 
2016:27 Vägdragningar mellan Jussö och Hörle. Arkeologisk utredning inför planerade planfria järnvägskorsningar inom fastigheterna Hörle 3:1, Jussö 1:5 m fl. (pdf, 1 MB, nytt fönster) >
Värnamo  Värnamo
Jan Borg & Ådel V. Franzén  22
2016:28 Ledning intill gravfält RAÄ-nr Värnamo 214:1. Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning inför ledningsgrävning intill gravfältet RAÄ-nr Värnamo 214:1, på fastigheten Värnamo-Torp 3:12 (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Värnamo 
Värnamo 
Mikael Nordström  18
2016:29 Sentida odling kring Knaplarp. Arkeologisk förundersökning av RAÄ 90 inför ny VA-ledning (pdf, 4 MB, nytt fönster) >  Bellö 
Eksjö
Jan Borg  48
2016:30 S:t Laurentii Kapell - metalldetektering 2016. Metalldetektering i anslutning till kapellruinen RAÄ 28:1 på Visingsö (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Visingsö
Jönköping Claes Pettersson & Anna Ödeén  30
2016:31 Ny belysning inom Bastion Gustavus område. Arkeologisk övervakning av markarbeten för ny belysning inom del av RAÄ Jönköping 137 - Jönköpings slott (pdf, 2 MB, nytt fönster) >
Jönköping
Jönköping
Claes Pettersson  24
2016:32 Bastionsparken - nya murar på historisk mark. Arkeologisk undersökning inom delar av RAÄ 137:1, Jönköpings slott, i samband med anläggningsarbeten i blivande Bastionsparken (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Jönköping  Jönköping
Claes Pettersson  24 
2016:33 Stormskadade järnåldersgravar på Visingsö. Arkeologisk efterundersökning och återställning av stormskadade gravar inom gravfältet RAÄ 29:1 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Visingsö 
Jönköping Anna Ödeén 46
2016:34 Fjärrkyla i Skolgatan. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inför fjärrkylaledning i Skolgatan, mellan Kyrkogatan och Vallgatan, (pdf, 7 MB, nytt fönster) >
Jönköping  Jönköping
Susanne Haltiner Nordström  10 
2016:35 Nya träd i Hamnparken och Rådhusparken. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning vid trädplantering i Hamnparken och Rådhusparken, inom RAÄ nr 50:1 och 137:1 (pdf, 7 MB, nytt fönster) > Jönköping
Jönköping
Susanne Haltiner Nordström 10 
2016:36 Nya brunnar i Skolgatan. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, av stadslager och slott, RAÄ-nr Jönköping 50:1 och 137:1 på Skolgatan (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Jönköping  Jönköping 
Susanne Haltiner Nordström  10 
2016:37 Ledningsdragning för V/A inom hospitalsområdet. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inför anläggande av ny V/A- ledning inom område för Jönköpings gamla hospital, fastigheten Jamben 1, Sofia församling (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Jönköping 
Jönköping 
Kristina Jansson  12
2016:38
Nya VA-ledningar i Skolgatan och Vallgatan. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom fornlämning RAÄ-nr Jönköping 50:1och 137:1, stadslager och slott, i Skolgatan och Vallgatan (pdf, 5 MB, nytt fönster) >
Jönköping
Jönköping
Susanne Haltiner Nordström
10
2016:39
Medeltida timmerkista i Näsviken. Dendrokronologisk analys av timmerkista i hamnanläggning RAÄ 182, vid Näs by (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Visingsö 
Jönköping Anna Ödeén  14
2016:40
 

 
2016:41
Gata genom sekler. Förundersökning och arkeologisk undersökning av Eriksgatans/Västra Storgatans sträckning inom del av RAÄ 50 – Jönköpings äldre stadsområde, inför iordningställande av Lundströms plats år 2010  Jönköpings stad
Jönköping Claes Pettersson & Anna Ödeén  104
2016:42
Inför planerad utvidgning av bergtäkt i Dalaberget. Arkeologisk förundersökning av förmodade områden med röjningsrösen Hallsberg 303, 306 samt 308 inom Tomta 1:3 och 1:6 (Örebro län) (pdf, 4 MB, nytt fönster) Hallsberg  Hallsberg
Ådel V. Franzén  60