Arkeologiska rapporter 2015

Rapportnr Titel SockenKommunFörfattare Sid


2015:01 
Blå titlar är länkade till PDF:er som öppnas i nya fönster
Kyrkestaden. Arkeologisk provundersökning av Kyrkestaden, fornlämning 28:1, fastigheten Håknarp 1:1 (pdf, 10 MB, nytt fönster) >


Habo


Habo
 

Kristina Jansson


12
2015:02 Härdar och kokgropar från romersk järnålder. Arkeologisk förundersökning av RAÄ 270 inför husbyggnation inom Månsarp 1:186 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Månsarp
Jönköping
Anna Ödeén  30
2015:03 Boplatslämningar söder om Eksjö. Arkeologisk utredning etapp 2 inför ny sträckning av Rv 40 söder om Eksjö (pdf, 3 MB, nytt fönster) >  Eksjö och Höreda 
Eksjö  Anna Ödeén  40
2015:04 Vitarör – gravar från äldre bronsålder till yngre järnålder. Arkeologisk undersökning av fornlämning 357 inom stadsäga 1302, kvarteret Klynnan (pdf, 12 MB, nytt fönster) > Värnamo  Värnamo
Mikael Nordström  124
2015:05 Sofiakyrkans park. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning inom del av RAÄ-nr 51:1 Sofia kyrka, inför VA-ledning inom fastighet Helgedomen 1 (pdf 3 MB, nytt fönster) >  Jönköpings stad
Jönköping
Susanne Haltiner Nordström  8
2015:06 Boplatslämningar i Ruder. Arkeologisk utredning, etapp 2, inför planerad husbyggnation inom fastigheten Nykyrka-Ruder 1:17 m.fl. (pdf, 7 MB, nytt fönster) >  Nykyrka
Mullsjö
Anna Ödeén  20
2015:07 GC-väg i Vättersnäs. Arkeologisk utredning, etapp 1+2 inför GC-väginom fastigheterna Vättersnäs 1:1 och Sanna 2:1, 3:1 (pdf, 11 MB, nytt fönster) >  Jönköpings stad
Jönköping
Susanne Haltiner Nordström  12
2015:08 En härd vid Hökås. Arkeologisk utredning inför nedläggning av VA-ledning mellan Bäckseda och Torshamn (pdf, 8 MB, nytt fönster) >  Bäckseda  Vetlanda
Anna Ödeén  18
2015:09 Schaktningar i Ödestugu kyrkogård. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning inför ny dagvattenledning och dränering inom fastigheten Ödestugu kyrka 4:16 (pdf, 3 MB, nytt fönster) >  Ödestugu  Jönköping 
Susanne Haltiner Nordström  36 
2015:10 Röjningsröseområden i Gettinge. Arkeologisk förundersökning av ett område med röjningsrösen inför planerad ny bergtäkt inom fastigheten Gettinge 6:5 (pdf, 6 MB, nytt fönster) >  Vetlanda 
Vetlanda 
Kristina Jansson  90
2015:11 Ett röjningsröseområde och terrasser i Bäckseda. Arkeologisk förundersökning av del av fornlämning RAÄ-nr Bäckseda 113:2 inför utvidgad bergtäkt inom fastigheten Bäckseda 3:17 (pdf, 4 MB, nytt fönster) >  Vetlanda  
Vetlanda    Kristina Jansson & Moa Lorentzon  44
2015:12 Boplatslämningar utmed RV 40. Arkeologisk utredning etapp 2 inför breddning av Rv 40 sträckan Nässjö-Eksjö (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Nässjö, Norra Solberga, Höreda och Eksjö
Nässjö och Eksjö
Anna Ödeén
46
2015:13 Tryggarp 1:23 m fl. Arkeologisk utredning inför ny VA-ledning (pdf, 3 MB, nytt fönster) >  Forserum
Nässjö
Jan Borg  8
2015:14 Blästsplats RAÄ Vetlanda 93:1. Arkeologisk förundersökning av skadad järnframställningsplats vid Ekenässjön, fastigheten Värmunderyd 1:13 (pdf, 10 MB, nytt fönster) >
Vetlanda  Vetlanda
Fredrik Engman & Moa Lorentzon  22 
2015:15 Boplatser i Ölmstad. Arkeologisk undersökning av RAÄ nr 104 inför bostadsbyggnation inom fastigheten Ölmstad 2:16 m fl (pdf, 10 MB, nytt fönster) > 
Ölmstad
Jönköping
Jan Borg & Anna Ödeén  164
2015:16 Bergtäkt Tumbäck. Arkeologisk utredning etapp 1 inför utvidgning av bergtäkt inom fastigheten Tumbäck 1:5 (pdf, 3 MB, nytt fönster) >  Gustav Adolf socken
Habo 
Fredrik Engman  22
2015:17  

 
2015:18  

 
2015:19 Järsnäs kyrkogård. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning, RAÄ 119:1, 129:1 m fl inför ny dagvattenledning runt Järsnäs kyrka (pdf, 5 MB, nytt fönster) >  Järsnäs  Jönköping  Susanne Haltiner Nordström 
2015:20 Fjärrvärme i Eksjö. Arkeologisk förundersökning av stadslager i centrala Eksjö, fornlämning RAÄ Eksjö 134:1 (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Eksjö stad  Eksjö 
Linnéa Kallerskog  62
2015:21  

 
2015:22
 
   
2015:23 Tryggarp 3:2 och 3:4. Arkeologisk utredning inför utvidgad täktverksamhet inom fastigheterna Tryggarp 3:2 och 3:4 (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Forserum   Nässjö   Håkan Hylén  8
2015:24 Ulfstorp, Hedenstorp 1:18 och 1:3. Arkeologisk förundersökning inför VA-ledning inom fastigheterna Hedenstorp 1:18 och 1:3, intill RAÄ nr 9:1 och 12:1-3 (pdf, 3 MB, nytt fönster) >  Sandseryd  Jönköping 
Susanne Haltiner Nordström  8
2015:25 Appelhester 1:3 Alseda.  Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning vid passage av fornlämning RAÄ-nr Alseda 30:1 på fastigheten Appelhester 1:3 (pdf, 1 MB, nytt fönster) >  Alseda 
Vetlanda
Susanne Haltiner Nordström  10
2015:26 Vindkraft i Bordsjö. Arkeologisk utredning etapp 1, inför planerad vindkraftspark på Bordsjö 4:1 med flera (pdf, 1 MB, nytt fönster) >  Askeryd
Aneby
Ådel Vestbö-Franzén  20
2015:27          
2015:28 Eksjöhovgård 8:33 & Torset 2:4. Arkeologisk utredning inför ny VA-ledning (pdf, 1 MB, nytt fönster) >  Vallsjö   Sävsjö 
Jan Borg  8
2015:29 S:t Laurentii kapell - en blick under ytan. Kartering med georadar i anslutning till kapellruinen Visingsö RAÄ 28:1 på Visingsö (pdf, 2 MB, nytt fönster) >  Visingsö  Jönköping  Claes Pettersson & Lars Winroth  38 
2015:30 Gravar och marknadsplats i Gislaved. Arkeologisk utredning inför planerad husbyggnation inom Gislaved 2:29, fornlämning 18:1 (pdf, 4 MB, nytt fönster) >  Båraryd  Gislaved
Ann-Marie Nordman  14
2015:31 Långhus och fossila åkrar utmed Västra vägen. Arkeologisk förundersökning och särskild undersökning inför utbyggnad av Västra vägen (pdf, 4 MB, nytt fönster)
Nässjö Nässjö Håkan Hylén 100
2015:32 Ny stadsdel - Skeppsbron. Arkeologisk utredning inför ny stadsdel, Skeppsbron, vid Södra Munksjön (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Jönköpings stad
Jönköping Susanne Haltiner Nordström  18
2015:33 Kortebo 4:9 m.fl. Arkeologisk utredning inom Kortebo 4:9 m.fl. inför planerad utbyggnad (pdf, 1 MB, nytt fönster) >  Jönköpings stad  Jönköping  Anna Ödeén  24 
2015:34 Götaland 6, Per Brahegymnasiets bakgård. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom Jönköpings slott, RAÄ137:1 och stadslager RAÄ 50:1 inom fastigheten Götaland 6 (pdf, 6 MB, nytt fönster) >  Jönköpings stad  Jönköping Susanne Haltiner Nordström  10
2015:35 Kompletterande utredning inom Barnarp 1:78. Arkeologisk utredning, kompletterande, inför vägbyggnation (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Barnarp  Jönköping  Jan Borg  10 
2015:36 Riksväg 26/47 mellan Mullsjö och Månseryd. Arkeologisk utredning, etapp 2, inför ombyggnad av riksväg 26/47 mellan Mullsjö och Månseryd (pdf, 4 MB, nytt fönster) >  Nykyrka, Habo & Bankeryd  Mullsjö, Habo & Jönköping
Håkan Hylén  56
2015:37 Vedtorget. Arkeologisk förundersökning av del av RAÄ Jönköping nr 50:1, inför ny belysning inom Vedtorget, fastigheten Öster 1:1 (pdf, 8 MB, nytt fönster) >
Jönköpings stad
Jönköping
Susanne Haltiner Nordström
10
2015:38 Bytomt i Kieryd. Arkeologisk utredning inför ny detaljplan inom Kieryd 4:7 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Vireda 
Aneby 
Susanne Haltiner Nordström  26
2015:39 Fornlämning Tranås 454. Arkeologisk utredning etapp 2 inför vindkraftsetablering, projekt Skogsvind, inom fastighet Bakaremålen 1:2 (pdf, 2 MB, nytt fönster) >
Tranås
Tranås
Moa Lorentzon
8
2015:40 Åtterås 2:26. Arkeologisk utredning inför ny detaljplan inom fastigheten Åtterås 2:26 (pdf, 2 MB, nytt fönster) >   Villstad
Gislaved
Kristina Jansson  8
2015:41 Trädplantering i Rådhusparken. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom RAÄ nr Jönköping 50:1, stadslager och 137:1, Jönköpings slott, i Rådhusparken (pdf, 1 MB, nytt fönster) >  Jönköpings stad  Jönköping  Susanne Haltiner Nordström 
2015:42 Bogla 1:31. Arkeologisk förundersökning inom fornlämningsområde till RAÄ nr 19:1, 19:2 och 131:1 inför husbyggnation (pdf, 785 KB, nytt fönster) >  Rogberga  Jönköping Jan Borg  8
2015:43 Hedenstorp Nordvästra och Hedenstorp - Östra Arkeologisk utredning inför indutrietablering inom Hedenstorp 1:2 m.fl. (pdf, 3 MB, nytt fönster) >   Sandseryd  Jönköping  Ann-Marie Nordman  50 
2015:44 Kärnekulla 1:28. Arkeologisk utredning inför byggnation (pdf, 7 MB, nytt fönster) > Habo  Habo
Jan Borg  20
2015:45 Kvarteret Domherren 23. Arkeologisk förundersökning av fastigheten kvarteret Domherren 23, inom del av RAÄ 50:1, Jönköpings stad, inför ny detaljplan (pdf, 9 MB, nytt fönster) >  Jönköpings stad
Jönköping
Susanne Haltiner Nordström
32
2015:46 Fjärrvärme i Jönköpings stad. Arkeologiska undersökningar och antikvariska schaktkontroller 1982–1987 inom RAÄ nr 50:1, Jönköpings stad, inför vatten och avloppsledningar och fjärrvärmeledningar (pdf, 3 MB, nytt fönster)  Jönköpings stad
Jönköping Susanne Haltiner Nordström & Kristina Jansson  74
2015:47 Stormen Egons spår på Visingsös gravfält. Arkeologisk efterundersökning och återställning av stormskadade gravar inom gravfälten RAÄ 29:1 och RAÄ 53:101 (pdf, 4 MB, nytt fönster) >  Visingsö   Jönköping  Anna Ödeén    62 
2015:48    
  
2015:49