Arkeologiska rapporter 2010

Rapportnr Titel SockenKommunFörfattare Sid
2010:01 UN Nässjö golfbana. Arkeologisk undersökning av fossil åkermark inför anläggandet av golfbana inom fastigheten Nässjöbyn 5:1 och 6:1, Nässjö socken och kommun (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Nässjö Nässjö Å V Franzén 25
2010:02 FU Kvarteret Apeln 42. Arkeologisk förundersökning i samband med ledningsdragning inom fornlämning 50, Kristine församling, Jönköpings stad Jönköpings stad Jönköping A-M Nordman 12
2010:03 FU Grunden till en träkyrka? Arkeologisk förundersökning runt Bredestads kyrka inför dräneringsgrävning, Bredestads socken i Aneby kommun (pdf, 6 MB, nytt fönster)> Bredestad Aneby S Haltiner Nordström 12
2010:04 Basdokumentation över arkeologisk undersökning av RAÄ 171 & 172 inför byggnation av trafikplats vid Åkar (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Rogberga Jönköping Jan Borg 92
2010:05 UN Kustbondens bosättning
Om två järnåldersgårdar vid Vätterns strand. Basdokumentation över särskild undersökning inom RAÄ-nr 339:1 inför planerad bostadsbebyggelse inom fastigheten Gränna 8:4
Gränna Jönköping Håkan Hylén 170
2010:06 FU Lilla Boefalls gamla tomt. Arkeologisk förundersökning av RAÄ 268, Lilla Boefalls gamla tomt samt nyupptäckt fossil åkermark, inför planerat vindkraftverk inom Vretaholm 6:2, Gränna socken i Jönköpings kommun Gränna Jönköping M Nordström 8
2010:07 Härdar, hyddor och ett hus. Rapport över två arkeologiska undersökningar av förhistoriska boplatslämningar, RAÄ 98, inom kv Elektronen (pdf, 11 MB, nytt fönster) >  Hakarp  Jönköping Jan Borg, Håkan Hylén 170
2010:08 FU Huskvarnaån. Arkeologisk förundersökning inför nedläggning av avloppsledning i del av Huskvarnaån, Hakarps socken i Jönköpings kommun Hakarp Jönköping J Borg 3
2010:09 Gudrun och Per en stormig historia
Efterundersökning och återställning av stormskadade gravar och gravfält i Jönköpings län etapp 5–7 (pdf, 10 MB, nytt fönster) >
    J Ameziane,
J Borg, A Kraft,
A Gustavsson,
I Röjder,
M Sandin
278
2010:10 Lunnestorp 1:3. Kompletterande arkeologisk utredning etapp 1 inför vindkraftsetablering inom fastigheten Lunnestorp 1:3, Barkeryds socken i Nässjö kommun, Jönköpings län (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Barkeryd Nässjö J Gustafsson 21
2010:11 AU 2 Stigby 1:5. Arkeologisk utredning, etapp 2, inför husbyggnation, Visingsö socken i Jönköpings kommun Visingsö Jönköping A Ödeén 4
2010:12 Ekot av ett slott. Georadarundersökning inom Västra kajen, RAÄ nr 137, slottsområdet, Jönköping stad i Jönköpings kommun (pdf, 5 MB, nytt fönster) > Jönköpings stad Jönköping C Pettersson & Lars Winroth 19
2010:13 Vad döljs i vallgraven?
Georadarundersökning 2010 inom slottsområdets sydöstra del, RAÄ137, Jönköpings stad (pdf, 7 MB, nytt fönster) >
Jönköpings stad Jönköping C Pettersson & Lars Winroth 22
2010:14 FU Båraryd 442. Inför vägbygge inom fastigheten Mossarp 1:31 m.fl. Båraryd Gislaved I Röjder  
2010:15 AU Björka 1:3 m.fl. – etapp 1 inför planerad utökad täktverksamhet (pdf, 5 MB, nytt fönster) > hjälmseryd Sävsjö A Ödéen 10
2010:16
AU
Vindkraft vid Falla, Klappa och Klev
Arkeologisk utredning, etapp 1, inför etablering av vindkraftspark inom Almesåkra, Bringetofta och Malmbäck socknar (pdf, 7 MB, nytt fönster) >
Malmbäck Nässjö Ådel V franzén 36
2010:17 FU Hallhult södra. Del av ett skadat röjningsröseområde efter byggnation av vindkraftverk inom fastigheten Hallhult 1:6 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Barkeryd Nässjö J Gustafsson  
2010:18
AU
Vindkraftverk i Norra Sandsjö
Inför vindkraftsetablering inom fastigheten Hägganäs 1:13 (pdf, 3 MB, nytt fönster) >
Norra Sandsjö Nässjö Ann-Marie Nordman 22
2010:19
AU
Norra Kärr
etapp 1 inför vindkraftetablering
inom fastigheten Norra Kärr 1:2 m.fl. (pdf, 19 MB, nytt fönster) >
Gränna Jönköping Mikael Nordström 30
2010:20
FU
Mariebo. Intill boplatslämningar, RAÄ 206 och en kolningsgrop, RAÄ 207, inför anläggandet av en lekpark inom Mariebo1:2, Jönköpings stad. Jönköping Jönköping S Haltiner
Nordström
 
2010:21
AU
Skallarp 1:3 m.fl
etapp 1 inför vindkraftsetablering (pdf, 5 MB, nytt fönster) >
Björkö och Näsby Vetlanda Anna Kristensson 22
2010:22
AU
Nöbbele 2:2. Inför etablering av industrimark inom fastigheten Nöbbele 2:3. Reftele Gislaved J Gustafsson  
2010:23
FU
Kolning på Axamo
kolningsgrop, RAÄ
374, inom område för RAÄ 20 och 205, vid Jönköpings flygplats (pdf, 2 MB, nytt fönster) >
Sandseryd Jönköping Ann-Marie Nordman 20
2010:24
FU
Sökschaktsgrävning förbi runsten och hålvägar. Vid RAÄ 17 och 80, inför nedläggning av elkabel mellan Nöbbeleholm och Åhult Nävelsjö Vetlanda J Borg  
2010:25 Jönköpings slott, den östra muren.
Arkeologisk förundersökning samt särskild undersökning inom RAÄ 137, slottsområdet, inför omdaning av Magnus Ladulås plats, kv. Gullvivan, intill Munksjön (pdf, 5 MB, nytt fönster) >
Jönköpings stad Jönköping Susanne Haltiner Nordström 18
2010:26
AU
Sökschaktsgrävning inom Tunnerstad 17:13. Inför husbyggnation (pdf, 588 KB, nytt fönster) > Visingsö Jönköping J Borg  
2010:27 Den inhägnade utmarken
Kulturhistorisk förstudie inom planerad vindkraftspark på Lyckås, Drättinge och Jordstorps ägor m.fl. (pdf, 1 MB, nytt fönster) >
Skärstad och Svarttorp Jönköping Ådel V Franzén 34
2010:28
FU
Schaktkontroll inom RAÄ nr 134 inför bostadsbebyggelse inom kvarteret Banken Eksjö stad Eksjö I Röjder  
2010:29
FU
Vid Bolmens strand. Inom Slättö 1:8, Lijenäs 1:22, Torskinge socken, RAÄ 3, 4, 37, 38, 68, 134 och 184 i Värnamo kommun samt Svanaholm 1:105, Ås socken, RAÄ 12 i Gislaveds kommun, Jönköpings län Torskinge Värnamo A-M Nordman  
2010:30 Breddning av väg 761 genom Hjärtlanda
Arkeologisk utredning inom fastigheterna Hjärtnäs 1:1 och Hjärtlanda 2:9, 6:1 samt 4:1 (pdf, 1 MB, nytt fönster) >
Hjärtlanda Sävsjö Ingvar Röjder 22
2010:31 Döden i Torsvik
Tre järnåldersgravfält i södra Vätterbygden berättar om gravritualer, sydportar och brännoffer (pdf, 27 MB, nytt fönster) >
Barnarp Jönköping J Gustafsson
M Nordström
500
2010:32
FU
Lurakulle
georadarundersökning av RAÄ 119 inom Torpa 1:2, Jönköping stad (pdf, 3 MB, nytt fönster) >
  Jönköping Lars Winroth och Mikael Nordström 16
2010:33
AU
Bäckseda 1:3 och Bäckseda Kråkegård 1:9. Inför byggnation av förskola. Bäckseda Vetlanda A Kristensson  
2010:34
AU
Rökinge 2:22. Inför husbygggnation. Visingsö Jönköping J Borg  
2010:35 Domarringsgravfält och fossil åker i Stigamo.RAÄ 33 och 146 inför byggnation av industriområde inom fastigheten Stigamo 1:3 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Barnarp Jönköping J Gustafsson 4
2010:36 FU Kvarteret Agnet 1. Arkeologisk förundersökning inför nybyggnation inom fornlämning RAÄ 50 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Jönköpings stad Jönköping Susanne Haltiner Nordström 16
2010:37
AU
Sökschaktning inom Mällby 13:1. Inför vägbyggnation. Gränna Jönköping J Borg  
2010:38 Nöbbele 7:2, södra delen, etapp 2
Arkeologisk utredning etapp 2 i anslutning till RAÄ 454, 455 och 456 inför utvidgning av exploateringsområdet kring Bredestad
Värnamo Värnamo Anna Kloo Andersson 24
2010:39 Junkaremålen 2:1, Fröafall 2:1 m.fl
Arkeologisk utredning i form av provrutsgrävning inför planerad byggnation av bostäder
Tranås Tranås Anna Ödeén 8
2010:40
UN
Härd, härd men inget hus (pdf, 11 MB, nytt fönster) > Hakarp Jönköping Ingvar Röjder 48
2010:41 Kvarteret Skytteln 19
Arkeologisk utredning i form av provrutsgrävning, inför planerad husbyggnation
Tranås Tranås Anna Ödeén 8
2010:42 Vindkraft i Vallerstad
En landskapshistorisk studie samt arkeologisk
etapp 1-utredning (pdf, 1 MB, nytt fönster) >
Kärda Värnamo Ådel Franzén 32
2010:43
AU
Bryna 1:2. Etapp 1 inför planerad täktverksamhet. Angerdshestra Jönköping A Ödéen  
2010:44 Förbi Forsheda och Kärda
Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktning i Forsheda ...
Kärda Värnamo Jan Borg 22
2010:45
Brända ben från Söndrum. Osteologisk analys av benmaterial från RAÄ 5. Söndrum Halmstad A Kloo
Andersson
 
2010:46 Utvidgning av Gamlarps industriområde
Arkeologisk utredning, etapp 1, inom del av fastigheterna Gamlarp och Träslända m.fl.
Nässjö Nässjö Anna Kristensson 32
2010:47 Hätte II
Arkeologisk utredning, etapp I,
inför bostadsbyggnation inom fastigheten Tranås säteri 1:1 m.fl.
Säby Tranås Jan Borg
Ådel Vestbö-Franzén
26
2010:48 FU Boplatsspår från brons- och
järnålder. Arkeologisk förundersökning av RAÄ nr 209 inom fastigheten Ekhagen 3:1 (pdf, 1 MB, nytt fönster) >

Ljungarums Jönköping Jan Borg 20
2010:49
FU
Stenfundament till Eksjö kyrktorn (pdf, 422 KB, nytt fönster) > Eksjö Eksjö Susanne Haltiner Nordström 8
2010:50 Gripenberg 4:2
Arkeologisk utredning, i form av sökschaktning, inför planerad VA-ledningsdragning
Tranås Tranås Anna Ödeén 8
2010:51

Skadat gravfält i Hindeskind
Arkeologisk efterundersökning av RAÄ 112, ett skadat gravfält inom Hindsekind 2:15

Värnamo Värnamo Jan Borg 10
2010:52 Två vindkraftverk inom Äskhult 1.6
Arkeologisk utredning etapp 1 inför uppförande av två vindkraftsverk inom fastigheten Äskhult 1:6
Habo Habo Jörgen Gustafsson 20
2010:53 Under arbete        
2010:54 Brunnsgården 1:3
Arkeologisk utredning etapp 1 inför planerad täktverksamhet
Fryele Värnamo Anna Kloo Andersson 8
2010:55 Backen 9:1 (6)
Arkeologisk utredning inför husbyggnation inom fastigheten backen 9:1 (6)
Bankeryd Jönköping Anna Kloo Andersson 8
2010:56 Gravar i Sandebo och bytomt i Föreda
Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning vid RAÄ 33:1, 33:2, 34:1 och 97:1 i samband med kabeldragning
Vetlanda Vetlanda Anna Ödeén 10
2010:57
AU
Alseda 2:41. inför ny sträckning av väg 47. Alseda Vetlanda A Kristensson  
2010:58 Utmed riksväg 27
Arkeologisk förundersökning av RAÄ 169, 170, 429, 430 och 434 inför ny sträckning av rv 27
Båraryd Gislaved Anna Ödeén 12
2010:59
AU
Krutdurken 1:1, Huskvarna (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Hakarp Jönköping Susanne Haltiner Nordström 8
2010:60 Raä 20 i Hakarp
Arkeologisk förundersökning, i form av schaktövervakning, intill RAÄ 20, ett röse, inför planerad kabeldragning på fastigheten Stensholm 1:454
Hakarp Jönköping Anna Ödén 8
2010:61
FU
Kv Aborren 2
fornlämning 50, Jönköpings stad (pdf, 900 KB, nytt fönster) >
Jönköping Jönköping Ann-Marie Nordman 10
2010:62
UN
Kv Abisko samt Bredgränd
fornlämning 50, [Jönköpings stad (pdf, 1 MB, nytt fönster) >
Jönköping Jönköping Ann-Marie Nordman

10

 

2010:63
FU
Kv Abisko 2, 9 och 15
fornlämning 50, Jönköpings stad (pdf, 1 MB, nytt fönster) >
Jönköping Jönköping Ann-Marie Nordman 8
2010:64
FU
Kv Citadellet 3-6, stg 101-
102 samt 578
fornlämning 50, Jönköpings stad (pdf, 1 MB, nytt fönster) >
Jönköping Jönköping Ann-Marie Nordman 12
2010:65
FU
Kv Citadellet 7, stg 96 och
98 fornlämning 50, Jönköpings stad (pdf, 1 MB, nytt fönster) >
Jönköping Jönköping Ann-Marie Nordman 12
2010:66
FU
Kv Almen 6
fornlämning 50, Jönköpings stad (pdf, 787 KB, nytt fönster) >
Jönköping Jönköping Ann-Marie Nordman 8
2010:67
FU
Kv Graniten
fornlämning 50, Jönköpings stad (pdf, 2 MB, nytt fönster) >
Jönköping Jönköping Ann-Marie Nordman 10
2010:68
FU
Hamnparken/Parkgatan
fornlämning 50, Jönköpings stad (pdf, 1 MB, nytt fönster) >
Jönköping Jönköping Ann-Marie Nordman 8
2010:69
FU
Hamnparken/Rådhusparken
fornlämning 50, Jönköpings stad (pdf, 1 MB, nytt fönster) >
Jönköping Jönköping Ann-Marie Nordman 8
2010:70
FU
Nygatan
fornlämning 50, Jönköpings stad (pdf, 1 MB, nytt fönster) >
Jönköping Jönköping Ann-Marie Nordman 8
2010:71
FU
Slottsgatan
fornlämning 50, Jönköpings stad (pdf, 921 KB, nytt fönster) >
Jönköping Jönköping Ann-Marie Nordman 8
2010:72
FU
Kv Vårdaren 6
fornlämning 50, Jönköpings stad (pdf, 1 MB, nytt fönster) >
Jönköping Jönköping Ann-Marie Nordman 8
2010:73
FU
Gröndal-Västhorja
fornlämning 363 (pdf, 1 MB, nytt fönster) >
Värnamo Värnamo Ann-Marie Nordman 8
2010:74
FU
Gröndal, del av stg 2222
fornlämning 359 och 360 (pdf, 1 MB, nytt fönster) >
Värnamo Värnamo Ann-Marie Nordman 8
2010:75
FU
Lv 561 Sörsjö
fornlämning 33, 60, 66 och 166 (pdf, 802 KB, nytt fönster) >
Värnamo Värnamo Ann-Marie Nordman 8
2010:76 Stigamo 1:3 m fl
Arkeologisk utredning, etapp 2, inför planerad huvudgata och VA-ledning inom fastigheten Stigamo 1:3 m fl
Barnarp Jönköping Susanne Haltiner Nordström 10
2010:77
FU
Brahegatan, Gränna
schaktkontroll inom fornlämning 79 (pdf, 1 MB, nytt fönster) >
Gränna Jönköping Ann-Marie Nordman 8
2010:78
FU
Nydala kyrkogård
schaktkontroll inom fornlämning 17 (pdf, 2 MB, nytt fönster) >
Nydala Värnamo Ann-Marie Nordman 8
2010:79
FU
Västhorja Mellangård
fornlämning 15 (pdf, 1 MB, nytt fönster) >
Värnamo Värnamo Ann-Marie Nordman 8
2010:80 Under arbete
       
2010:81
Gustav Vasas rundtorn och Bastion Gustavus. Georadarundersökning inom slottsområdets sydvästra del, RAÄ 137, Jönköpings stad (pdf, 13 MB, nytt fönster) > Jönköping Jönköping Claes Pettersson 28
2010:82 FU Kv Globen 5 och 6. Arkeologisk förundersökning med anledning av
markarbeten inom RAÄ nr 50 (pdf, 740 KB, nytt fönster) >
Jönköpings stad Jönköping Linnéa Kallerskog 4