Arkeologiska rapporter 2008

Rapportnr Titel SockenKommunFörfattare Sid
2008:01 UN Norra Ljunga 41. Undersökning av ett gravfält med domarringar och stensättningar inför utökad täktverksamhet (pdf, 18 MB, nytt fönster) > Norra Ljunga Sävsjö R Wennerberg 32
2008:02 AU På väg genom sju byar. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 med anledning av ombyggnation av väg F1187 (pdf, 12 MB, nytt fönster) > Visingsö Jönköping A Ödeén 20
2008:03 AU1 Mellan Habo och Vättern. Arkeologisk utredning etapp 1, inför detaljplaneprogram för delar av Munkaskog, Sjogarp och Stora Kärr (pdf, 30 MB, nytt fönster) > Habo Habo Å V Franzén 28
2008:04 UN Äldre odling och boplatslämningar. Undersökning av röjningsröseområde inför utvidgning av grustäkt inom fastigheten Bottnaryds Prästgård 1:1 (pdf, 5 MB, nytt fönster) > Bottnaryd Jönköping M Lorentzon & R Wennerberg 23

2008:05 UN

Gravar i Barnarps kyrka. Arkeologisk undersökning i samband med fukt- och mögelsanering i Barnarps kyrka (RAÄ 82) (pdf, 14 MB, nytt fönster) >

Barnarp

Barnarp

C Helander

54

2008:06 FU+UN "i kyrkan, där stark svamp från söndag till söndag uppväxer". Inför markingrepp i samband med klimatförbättrande åtgärder i Brahekyrkan (pdf, 5 MB, nytt fönster) > Visingsö Jönköping A Ödeén 63
2008:07 UN Barngraven på gravfältet. Arkeologisk dokumentation och undersökning av det markberedda gravfältet RAÄ 130, Åkers och Tofteryds socknar, inom fastigheterna Mörkebo 1:2 och Båramo 1:1 (pdf, 5 MB, nytt fönster) > Åker och Tofteryd Vaggeryd B Varenius & R Wennerberg 25
2008:08 FU Gårdstomt sökes. Arkeologisk förundersökning vid RAÄ 144 inför planerna på byggnation av djurstall och anläggande av gödselbrunn (pdf, 13 MB, nytt fönster) > Askeryd Aneby A Ödeén 17
2008:09 Skriperydsgravfältet. Återställning och kartering av det skadade gravfältet RAÄ 111 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Rydaholm Värnamo B Varenius & R Wennerberg 15
2008:10 UN Hög, röse eller stensättning? Undersöknig av två romartida stensättningar och en hålväg inför ombyggnation av rv 31 (pdf, 32 MB, nytt fönster) > Bäckseda Vetlanda J Borg & S Haltiner Nordström 39
2008:11 AU+FU Två tusen år på sin höjd. Inför planerad exploatering för industriändamål inom fastigheterna Råby 1:2 och Råby 1:15 (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Skärstad Jönköping H Hylén 26
2008:12 UN Stensät av RAÄ 155:3 med anledning av avstyckning och bildande avng fastigheterna Stavsjö 1:8 och 1:9tning, rest sten och kantställd häll. Undersökning (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Malmbäck Nässjö T Areslätt 23
2008:13 UN Gravkult i Horshaga. Stensättning med tretton omgivande härdar. Undersökning av RAÄ 24 med anledning av grustäktsexploatering inom fastigheten Horshaga 1:3 (pdf, 15 MB, nytt fönster) > Forserum Nässjö T Areslätt 27
2008:14 AU2 Tånnö 1:5. Inför planerad villabyggnation Tånnö Värnamo A Kloo Andersson 7
2008:15 AU2 I tjurars sällskap. Inför planerad villabyggnation på del av Tånnö 1:5 Tånnö Värnamo A Kloo Andersson 6
2008:16 AU1 Bredkärr 3:1 och 4:1. Inför anläggande av nya industritomter Säby Tranås D Lindblad 7
2008:17 FU+UN 1000 år av kolning i Nifsarp. Arkeologisk undersökning av kolningsgropar, liggmila och kolbottnar inför anläggande av ny trafikövningsplats inom fastigheten Nifsarp 1:12 (pdf, 13 MB, nytt fönster) > Höreda Eksjö R Wennerberg 56
2008:18 FU Boplats med utsikt. Inför planerad byggnation på fastigheten Gränna 8:4, RAÄ 339 (pdf, 7 MB, nytt fönster) > Gränna Jönköping A Ödéen 24
2008:19 AU1 Den som gräver en grop åt andra ... Arkeologisk utredning etapp 1, inför ny aäkerhetsparkering i Klevshult Åker Vaggeryd B Ajneborn 6
2008:20 AU1 Där fåglarna häckar vid strömmande bäckar. Arkeologisk utredning etapp 1, inför planerat detaljplaneprogram inom fastigheten Fåglabäck 2:1 Tofteryd Vaggeryd B Ajneborn 7
2008:21 UN Kärda 120 och 327. Undersökning och dokumentation av skador på fornlämningarna raä 120 och raä 327 orsakade vid markberedning Kärda Värnamo D Lindblad 7
2008:22 UN Forsheda 24 och 25. Undersökning och dokumentation av skador på fornlämningarna raä 24 och raä 25 Forsheda Värnamo D Lindblad 7
2008:23 UN Järn, slagg och snö vid fornlämning 186. Undersökning av fornlämning 186, järnframställningsplats, inför byggnation inom Hedenstorp 1:3 m.fl (pdf, 29 MB, nytt fönster) > Sandseryd Jönköping M Lorentzon  
2008:24 FU På jakt efter en medeltida trädgård (pdf, 14 MB, nytt fönster) > Nydala Värnamo A-M Nordman 92
2008:25 FU Invid en boplats i Norra Ljunga – inför ladugårdsbygge Norra Ljunga Sävsjö C Helander 5
2008:26 FU I utkanten av en boplats. Arkeologisk förundersökning inom Sunnerby Gästgivaregården 1:1 (pdf, 8 MB, nytt fönster) > Vrigstad Sävsjö C Helander 24
2008:27 UN Kvarteret Graniten. Arkeologisk undersökning med anledning av nybyggnation i kvarteret Graniten nr 8, 10 och 15. Sofia Församling, Jönköpings stad, RAÄ 50 (pdf, 5 MB, nytt fönster) > Jönköpings stad Jönköping S Nilsson & L Kallerskog 15
2008:28 AU Rökinge 2:21. Inför planerad husbyggnation Visingsö Jönköping A Ödéen 6
2008:29 AU Mossle 16:21. Inför planerad villabebyggelse Värnamo Värnamo A Ödéen 6
2008:30 UN För folk och fä. Om tre järnåldersgårdar i nordöstra Småland. Arkeologisk undersökning inom RAÄ 104 inför planerad bostadsbebyggelse inom fastigheten Ölmstad 2:16 (pdf, 5 MB, nytt fönster) > Ölmstad Jönköping H Hylén 145
2008:31 UN Kvarteret Gripen. Arkeologisk undersökning med anledning av nybyggnation i kvarteret Gripen nr 4 och 6. Sofia församling, Jönköpings stad, RAÄ 50 (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Jönköpings stad Jönköping S Nilsson & L Kallerskog 10
2008:32 FU+UN Kvarteret Jeriko. Arkeologisk för- och slutundersökning med anledning av nybyggnation i kvarteret Jeriko. Sofia församling, Jönköpings stad, RAÄ 50 (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Jönköpings stad Jönköping S Nilsson (red) 17
2008:33 UN Boplatsspår i Hakarp. Inför planerad villabebyggelse inom del av fastigheten Hakarp-Fagerslätt 1:251 (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Hakarp Jönköping L Häggström 18
2008:34 Inventeringsrapport: Skog & Historia i Jönköpings län. Lägesrapport för åren 2004–2007, efter avslutandet av Gröna jobb (pdf, 17 MB, nytt fönster) > Almesåkra, Alseda m fl Aneby, Eksjö m fl F Engman, M Lorentzon, R Wennerberg 70
2008:35 FU Ärinvards ättekullar? – med anledning av trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid korsningen mellan väg 128 och 826/875 Norra Sandsjö Nässjö A Ödeén 3
2008:36 AU2 Sökschakt i Hisingstorp. Inför byggnation av lekplats inom Hisingstorp 1:1 Ljungarum Jönköping C Helander 5
2008:37 UN Kvarteret Hästen 3. Arkeologisk undersökning med anledning av nybyggnation inom RAÄ 50, Jönköpings stad och kommun Jönköpings stad Jönköping L Kallerskog 5
2008:38 FU Kvarteret Hästen. Arkeologisk undersökning med anledning av nybyggnation i kvarteret Hästen nr 3. Sofia församling, Jönköpings stad, RAÄ 50 Jönköpings stad Jönköping S Nilsson 11
2008:39 Håll i hatten. Vindkraft på höglandets hjässa. Kulturhistorisk förstudie, del 1, inför planerad vindkraftspark vid Klappa (pdf, 11 MB, nytt fönster) > Almesåkra, Bringetofta och Malmbäck Nässjö Å V Franzén 21
2008:40 FU Schakt utanför Nydala kloster. Schaktdragning för bredband invid RAÄ 17 och RAÄ 175 Nydala Värnamo C Helander  
2008:41 FU Mellan Hamra och Draftinge. Schaktkontroll i samband med ledningsdragning intill fasta fornlämningar Bredaryd och Ås Värnamo och Gislaved J Ameziane 6
2008:42 AU Rocksjöbadet. Inför byggnation av vandrarhem Ljungarum Jönköping A Ödeén 4
2008:43 AU2 Utsikt över Vidöstern. Inför villabyggnation inom del av Hjälshammar 3:12 Värnamo Värnamo A Kloo Andersson 6
2008:44 FU Vem kolade i Norrby? Arkeologisk förundersökning av fyra kolningsgropar, inför planerad byggnation inom del av fastigheten Norrby 3:1 (pdf, 7 MB, nytt fönster) > Vetlanda Vetlanda B Ajneborn 20
2008:45 FU Tidevarv komma, tidevarv försvinna. Arkeologisk förundersökning i samband med schaktning för dränering och ledningsdragning runt Lannaskede gamla kyrka (pdf, 9 MB, nytt fönster) > Lannaskede Vetlanda B Ajneborn samt bidrag av A Kloo Andersson 18
2008:46 UN Där flygålder möter forntid. Arkeologisk undersökning av RAÄ 20 och RAÄ 205 i Sandseryds socken, i samband med projektering för Axamo flygplats (pdf, 10 MB, nytt fönster) > Sandseryd Jönköping B Varenius & B Ajneborn 67
2008:47 FU Sökschaktning vid Emån. Inför anläggande av laxtrappa vid Mela kvarn Bäckseda Vetlanda J Borg 5
2008:48 FU Genom Djuvarps by. Schaktkontroll vid vägbreddning intill två borttagna stensättningar Svarttorp Jönköping J Ameziane 5
2008:49 FU Schakt vid Fröderyds kyrka. Ledningsdragning för VA och nedgrävning för en vattentank Fröderyd Vetlanda C Helander 6
2008:50 AU1 Karsbo 2:5. Inför utvidgning av bergstäkt Forserum Nässjö A Ödeén 5
2008:51 FU+UN Kvarteret Bofinken. Arkeologisk för- och slutundersökning med anledning av nybyggnation i kvarteret Bofinken, Kristine församling, Jönköpings stad, RAÄ 50 (pdf, 19 MB, nytt fönster) > Jönköpings stad Jönköping S Nilsson (red) 67
2008:52 UN Ett vikingatida höggravfält i Värnamo. Inför byggnation inom Hornaryd 2:6, RAÄ 64 (pdf, 22 MB, nytt fönster) > Värnamo Värnamo C Helander 39
2008:53 Norr och nordväst om Nässjö stad. Kulturhistorisk förstudie över områdena norr och nordväst om Nässjö stad (pdf, 9 MB, nytt fönster) > Nässjö, Barkeryd och Norra Solberga Nässjö R Wennerberg & A Lindgren 29
2008:54 FU Flättinge 1:6. Sökschaktning söder om RAÄ 42 inför nybyggnation Skärstad Jönköping J Borg 5
2008:55 UN Kvarteret Gripen. Arkeologisk undersökning med anledning av nybyggnation i kvarteret Gripen nr 1, 2, 4 och 6, Sofia församling, Jönköpings stad, RAÄ 50 (pdf, 14 MB, nytt fönster) > Jönköpings stad Jönköping S Nilsson & L Kallerskog 32
2008:56 AU1+2 Junegatan. Inför utvidgning av parkeringsplats på Väster 1:1 Ljungarum Jönköping A Kloo Andersson 6
2008:57 Dunkehallaravinen - Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll intill Ljungbergs metallfabrik i Dunnkehalla Sofia Jönköping Susanne Nilsson 3
2008:58 AU2 Sökschakt i Bymarken. Inför husbyggnation inom fastigheten Bymarken 1:1 Ljungarum Jönköping C Helander 6
2008:59 AU2 Sökschakt i Råby 1:15. Inför husbyggnation inom fastigheten Råby 1:15 Skärstad Jönköping C Helander 5
2008:60 UN Kvarteret Aspen. Arkeologisk undersökning med anledning av nybyggnation i kvarteret Aspen. Kristina församling, Jönköpings stad, RAÄ 50 Jönköpings stad Jönköping S Nilsson (red) 107
2008:61 FU Skolgatan. Inför planerad belysning, justering av brunnar samt plantering Ljungarum Jönköping A Ödeén 4
2008:62 FU Rådhusparken. Antikvarisk schaktkontroll i samband med ledningsdragning för nya belysningsstolpar Jönköpings stad Jönköping A-M Nordman 6
2008:63 FU Rättscentrum. Inför byggnation inom kvarteret Guvernören, fornlämning 50, Jönköpings stad Jönköpings stad Jönköping S Haltiner Nordström 4
2008:64 FU Grav på Vetlanda kyrkogård. Schaktövervakning vid ledningsdragning för fjärrvärme Vetlanda Vetlanda A Kloo Andersson 6
2008:65 FU Schakt genom Norra Ljunga kyrkby. Nedläggning av telekabel genom riksintresset Norra LJunga kyrkby och invid RAÄ 50, RAÄ 58 och RAÄ 59 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Norra Ljunga Sävsjö C Helander 9
2008:66 FU Kumlaby 2:43. Inför nybyggnad av tillverkningslokal Visingsö Jönköping A Ödeén 4
2008:67 Från Abborrabacken till Turkiet. Kulturhistorisk förstudie inför planerad vindkraftsetablering, delområde 1–2, väster om Fredriksdal (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Almesåkra och Malmbäck Nässjö R Wennerberg 19
2008:68 AU Där växer ett vårdträd. Arkeologisk utredning inför planerad ny vägbyggnation (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Forserum Nässjö B Ajneborn 13
2008:69 AU2 På besök i fårhagen. Arkeologisk utredning, etapp 2, inför planerat detaljplaneprogram inom del av fastigheten Fåglabäck 2:1 (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Tofteryd Vaggeryd B Ajneborn 11
2008:70 FU Medeltida gravar och brakteat vid Järsnäs kyrka. Nedläggning av vatten- och avloppsledningar till Järsnäs kyrka, RAÄ 129 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Järsnäs Jönköping C Helander 12
2008:71 FU Verkstadsgatan. I form av schaktövervakning med anledning av nedläggning av fjärrkylaledning Ljungarum Jönköping A Ödeén 5
2008:72 FU Kvarteret Ejdern. Inför byggnation av transformatorstation inom fornlämning 134, Eksjö stad Eksjö Eksjö A Ödeén 4
2008:73 AU2 Klämmestorps ridskola. Inför anläggandet av nya ridbanor (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Järstorp Jönköping B Ajneborn 10
2008:74 Från Abborrabacken till Turkiet. Kulturhistorisk förstudie inför planerad vindkraftsetablering, delområde 3–5, delen Falla-Gådeberg - Hylte (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Bringetofta och Malmbäck Nässjö R Wennerberg 23
2008:75 FU+UN Kvarteret Biet. Arkeologisk undersökning inom område med kulturlager och bebyggelselämningar från 1600–1700-tal, kvarteret Biet, Kristine församling, Jönköpings stad, RAÄ 50 Jönköpings stad Jönköping S Nilsson 16
2008:76 FU Kvarteret Höken 4. Arkeologisk förundersökning inom område med medeltida kulturlager och bebyggelselämningar, kvarteret Höken 4, Sofia församling, Jönköpings stad, RAÄ 50 Jönköpings stad Jönköping S Nilsson 5
2008:77 AU+FU Tre arkeologiska utredningar och en förundersökning. Gammalt och nytt i Bränninge. Inför planerad byggnation av villaområden och dagis Habo Habo A Kloo Andersson 30
2008:78 UN Lundströms plats. Arkeologisk undersökning inom område med medeltida kulturlager och bebyggelselämningar, Lundströms plats, Sofia församling, Jönköpings stad, RAÄ 50 (pdf, 10 MB, nytt fönster) > Jönköpings stad Jönköping B Varenius 117
2008:79 FU Försvunnen stenåldersboplats i Reftele. Förundersökning av RAÄ 97 i Ölmestad (pdf, 11 MB, nytt fönster) > Reftele Gislaved J Gustavsson 17
2008:80 AU1 Tuggarp 2:3 och 2:6. Inför byggnation av vindkraftverk samt tillfartsvägar Gränna Jönköping A Ödeén 3
2008:81 FU+UN Öbors boplats. Med anledning av planerad husbyggnation inom fastigheten Näs 6:3 (pdf, 21 MB, nytt fönster) > Visingsö Jönköping A Ödeén 34
2008:82 Vindkraft på höglandets hjässa, del II. Kulturhistorisk förstudie, del II inför planerade vindkraftsområden (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Almesåkra och Bringetofta Nässjö Å V Franzén 12
2008:83 Utgår        
2008:84 Utgår        
2008:85 Utgår        
2008:86 AU1 I kolarnas spår. Arkeologisk utredning etapp 1, inför planerat nytt industriområde (pdf, 21 MB, nytt fönster) > Barnarp Jönköping B Ajneborn 15
2008:87 Utgår        
2008:88 Tyska Maden i 1600-talets Jönköping
Tre undersökningar i kvarteret Dolken och kvarteret Droskan, RAÄ 50
Kristine Jönköping M Stibéus
J Gustafsson
Nils Gustav Nydolf
131
2008:89 FU Skolgatan och Västgötagatan. Arkeologisk schaktkontroll inom område för medeltida kulturlager och bebyggelselämningar, RAÄ 50, Jönköpings stad (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Jönköpings stad Jönköping S Nilsson 13
2008:90 Utgår        
2008:91 FU Härdar i Huskvarna. Inför exploatering av industritomt inom RAÄ 100 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Hakarp Jönköping C Helander 18
2008:92 AU1 Fossila odlingsspår i Topperyd. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför planerad vindkraftsetablering inom fastigheten Topperyd 2:1 (pdf, 5 MB, nytt fönster) > Forserum Nässjö R Wennerberg 17
2008:93 Gravar och murrester på Södra Hestra kyrkogård. Schaktarbeten för el-ledningar på Södra Hestra kyrkogård (pdf, 992 KB, nytt fönster) > Södra Hestra Gislaved C Helander 11
2008:94 Kring Eksjö stad. Landskap och bebyggelse ur ett långtidsperspektiv. Kulturhistorisk förstudie (pdf, 13 MB, nytt fönster) > Eksjö och Höreda Eksjö J Ameziane 39
2008:95 AU Ölmstad 5:28. Utredning med anledning av Jönköpings kommuns planerade förvärv av fastigheten Ölmstad 5:28 inför exploatering för bostadsändamål (pdf, 13 MB, nytt fönster) > Ölmstad Jönköping H Hylén 21
2008:96 FU Höreda medeltida kyrka. Inför byggnation av ny samlingslokal samt schaktning för vatten- och avloppsledningar (pdf, 11 MB, nytt fönster) > Höreda Eksjö A Ödeén 34
2008:97 UN Krukmakarna Banck. Inför byggnation inom kvarteret Dromedaren 1 och 2 RAÄ 50, Jönköpings stad, Kristine församling (pdf, 9 MB, nytt fönster) > Jönköpings stad Jönköping S Haltiner Nordström 45