Arkeologiska rapporter 2004

Rapportnr Titel SockenKommunFörfattare Sid

2004:01 UN

Extra muros. Ark. forskningsundersökning norr om Visingsöborgen, raä 72, fastigheten Näs 1:12

Visingsö

Jönköping

K Jansson

41

2004:02 AU1

Biskopsbo 1:20. Utredning inför anläggandet av moräntäkt (pdf, 170 KB, nytt fönster) >

Vrigstad

Sävsjö

J Borg

11

2004:03 AU

Väster om Vidöstern. Utredning inför utbyggnad av VA-nät mellan Helmershus och Östra Hult (pdf, 178 KB, nytt fönster) >

Värnamo

Värnamo

J Borg

12

2004:04 FU

Torrsjö 6:4. Sökschaktning inför utbyggnad av ladugård.

Flisby

Nässjö

J Gustafsson

6

2004:05 AU

Vitarör. Sökschaktning inför industribyggnation.

Värnamo

Värnamo

J Gustafsson

6

2004:06 AU

Ånabäcken. Sökschaktning inför husbyggnation

Värnamo

Värnamo

J Gustafsson

6

2004:07 AU1+2

Ramkvilla. I samband med byggande av golfbana, bensinstation och ny cykel- och gångväg (pdf, 425 KB, nytt fönster) >

Ramkvilla

Vetlanda

F Engman

18

2004:08 AU & FU

Kortebo 2:129, 130. Inför Djupadalsleden i Lerdalsområdet

Ljungarum

Jönköping

S Haltiner Nordström

6

2004:09 AU1

Lägesrapport inom projektet Naturgas Mellansverige. Från Segerstad i Gislaveds kommun till Torsvik i Jönköpings kommun (pdf, 191 KB, nytt fönster) >

 

Gislaved, Gnosjö, Jönköping, Vaggeryd och Värnamo

F Engman

21

2004:10 FU

Adelövs kyrka. Schaktningar för dagvattenledning runt kyrkan

Adelöv

Tranås

S Haltiner Nordström

4

2004:11 FU

Breviksvägen - Eksjö. Schaktningar för vägbreddning inom fornlämning 134, Eksjö stad

Eksjö

Eksjö

S Haltiner Nordström

4

2004:12 FU

Mariebo 2:1. Inför nybyggnation inom vattenledningsområdet IV, kvarteret Notarien

Ljungarum

Jönköping

S Haltiner Nordström

3

2004:13

Gasprojekt Mellansverige etapp II. Från Byarum i Vaggeryds kommun till länsgränsen mot Östergötland (pdf, 653 KB, nytt fönster) >

 

Aneby, Jönköping, Nässjö, Tranås och Vaggeryd

J Borg & F Engman

36

2004:14 AU

Barnarp 3:1. Sökschaktning inför byggande av nytt bostadsområde

Barnarp

Jönköping

J Borg

5

2004:15 AU1+2

Stigbyskolan. Schaktning för elkabel

Visingsö

Jönköping

A Kristensson

6

2004:16 AU1+2

Tunnerstad 3:41 och 3:42. Sökschaktning för husbyggnation

Visingsö

Jönköping

A Kristensson

6

2004:17 AU1+2

Tunnerstad 4:34. Sökschaktning inför garagebygge

Visingsö

Jönköping

A Kristensson

6

2004:18 AU1+2

Torp 2:6. Sökschaktning för byggnation av fritidshus

Visingsö

Jönköping

A Kristensson

5

2004:19
FU + UN

Spår av vikingatida högar vid Lannakrysset. Överplöjd del av gravfältet RAÄ2. (pdf, 721 KB, nytt fönster) >

Bredaryd

Värnamo

J Ameziane

25

2004:20 AU2

Tomma schakt i Bredestad. Sökschaksgrävning längs med rv 32

Bredestad

Aneby

J Borg

3

2004:21 AU

Minnet av ett landskap. Ark. utredning inför planerad bebyggelse inom delar av fastigheterna Hisingstorp 1:1 och 2:1 (pdf, 581 KB, nytt fönster) >

Ljungarum

Jönköping

H Hylén

26

2004:22 AU

Sand Golf Club. Utredning inför anläggande av ny golfbana inom fastigheten Tornaryd 1:1 (pdf, 187 KB, nytt fönster) >

Bankeryd

Jönköping

J Borg

10

2004:23 AU2

Särskild arkeologisk utredning, Ljungarum 3:2

Ljungarum

Jönköping

E Martén

5

2004:24 FU

Schaktkontroll vid Sofiakyrkan. I samband med nedgrävning av optokabel

Ljungarum

Jönköping

M Lorentzon

5

2004:25 FU

Äldre bebyggelse vid Stora hotellet. Inför anläggandet av en fontän på Hamnplan i centrala Jönköping

 

Jönköping

K Jansson

5

2004:26 AU2

Längsmed Repperda stenmurar. Schaktning i samband med kabeldragning

Alseda

Vetlanda

J Ameziane

9

2004:27 AU2

Arkeologisk utredning, etapp 2, Ekhagen 1:1

Ljungarum

Jönköping

E Martén

5

2004:28 AU

Avlösa 7:1. Inför planerad fritidsbyggnad på Visingsö

Visingsö

Jönköping

K Jansson

3

2004:29 AU2

Skaftarp 1:30, Rydaholms socken, Värnamo kommun

Rydaholm

Värnamo

E Martén

5

2004:30 AU1

Tvärs genom utmarkerna Naturgas Mellansverige. Från Segerstad i Gislaveds kommun till Torsvik i Jönköpings kommun (pdf, 2 MB, nytt fönster) >

 

Gislaved, Gnosjö, Jönköping, Vaggeryd och Värnamo

F Engman

58

2004:31 AU2

Ekhagen, invid RV 31. Schaktning inför vägbyggnation

Ljungarum

Jönköping

M Lorentzon

5

2004:32 AU1+2

Röjningsrösen i Nydala. Inför byggnation på fastigheten Norrby 3:1 (pdf, 229 KB, nytt fönster) >

Vetlanda

Vetlanda

A Kristensson

10

2004:34 AU1

Hedenstorp, söder om RV 40. Inför planerad exploatering inom Hedenstorp 1:3

Sandseryd

Jönköping

M Lorentzon

9

2004:35 AU

På Vätterns botten intet nytt. Utredning inför nedläggande av köldbärarledning över Högagärdet och ut i Vättern (pdf, 350 KB, nytt fönster) >

Ljungarum

Jönköping

J Borg & A Gutehall

22

2004:36 UN

Knutpunkt Bredestad. Undersökningar av järnåldershärdar och ett vikingatida hus, fornlämningarna 76 och 78 (pdf, 4 MB, nytt fönster) >

Bredestad

Aneby

K Jansson & A Kristensson

 

2004:37 AU1+2

Nya tomter på förhistorisk boplats. Inför planerad nybyggnation av bostadshus inom Österskog 1:16 m.fl. fastigheter (pdf, 327 KB, nytt fönster) >

Kulltorp

Gnosjö

J Ameziane

14

2004:38 AU

Mossle 16:21. Inför planerad nybyggnation

Värnamo

Värnamo

J Borg

3

2004:39 FU

Bronsåldersplats vid Stigbyskolan. Arkeologisk förundersökning på fornlämning 149 inför byggnation inom fastigheten Stigby 6:1 (pdf, 695 KB, nytt fönster) >

Visingsö

Jönköping

A Kristensson

12

2004:40 AU

Bronsåldershärdar i kabelschakt. Arkeologisk föundersökning inför ledningsdragning på fastigheten Stigby 6:1

Visingsö

Jönköping

A Kristensson

3

2004:41

Fördjupad kulturhistorisk förstudie. Väg 127, Vetlanda - Målilla, delen genom Repperda (pdf, 267 KB, nytt fönster) >

Alseda

Vetlanda

F Engman

14

2004:42 AU1+2

Särskild arkeologisk utredning, etapp 1+2. Boplatslämningar i Rökinge. Inför byggnation på fastigheterna Rökinge 14:17–18

Visingsö

Jönköping

A Kristensson

11

2004:43 AU2

Fångstgrop och kolbottnar i Fryele. Inför utvidgning av sand- och grustäkt inom fastigheten Råhult 1:21.

Fryele

Värnamo

A Kristensson

5

2004:44 AU1+2

Från Nydal till Västanå. Inför ny VA-ledning mellan Upplanda och Sjunnen.

Vetlanda

Vetlanda

J Ameziane

10

2004:45 AU1+2

På en udde i Skärsjösjön. Inför planerad byggnation av nytt bostadsområde.

Bälaryd

Aneby

J Ameziane

8

2004:46 FU

Från stensättning till röse. Ledningsdragning mellan fornlämning RAÄ 345 och RAÄ 97 (Lommarör).

Villstad

Gislaved

J Ameziane

10

2004:47 FU

Flishult 1:3. Kartering och avgränsning av RAÄ 52 inför planering av utvidgad avfallsanläggning.

Näsby

Vetlanda

S Björklund

4

2004:48 FU

Enstaka spår av tidig neolitikum. Inför planerad husbyggnation inom fastighet Vattentuben 1.

Gränna

Jönköping

M Lorentzon

14

2004:49 UN

Odling i Illharjens skugga. Undersökning av fossil åkermark och röjningsrösen för ny vägsträckning av riksväg 31 förbi Bäckseda samt cykelväg inom fastigheten Storegården 1:22 (pdf, 621 KB, nytt fönster) >

Bäckseda

Vetlanda

B Enbäck & F Engman

13

2004:50 AU2

Del av Åsen 1:5. Med anledning av planerad byggnation i Mariebo

Ljungarum

Jönköping

M Lorentzon

4

2004:51 FU

Kv Tigern 2, Jungfrugatan. Schaktkontroll inför ledningsdragning

Eksjö

Eksjö

A-M Nordman

4

2004:52 FU

Kv Borgen, Guldsmedsgränd. Schaktkontroll inför ledningsdragning inom fornlämning 134.

Eksjö

Eksjö

A-M Nordman

4

2004:53 AU1

Väster om Västhorja. Inför upprättande av detaljplan för nya bostäder (pdf, 178 KB, nytt fönster) >

Värnamo

Värnamo

J Borg

11

2004:54 FU

Höreda 3:1 och Torsjö 3:1. Sökschaktning inför utbyggnad av bredbandsnätet.

Höreda

Eksjö

J Borg

3

2004:55 FU

Boplatslämningar från äldre järnåldern. Inför byggandet av ny golfbana inom fastigheten Tornaryd 1:1 (pdf, 912 KB, nytt fönster) >

Bankeryd

Jönköping

J Borg

13

2004:56 UN

Alehög. Hus och härdar från romersk järnålder. Fornlämning 152 (pdf, 2 MB, nytt fönster) >

Norra Ljunga

Sävsjö

M Nordström

40

2004:57 FU

Habo kyrkogård. Schaktkontroll vid ledningsdragning inom Habo kyrkogård.

Habo

Habo

A-M Nordman

4

2004:58 AU1

Väster och öster om Nissan. Ny vattenledning och vattentäkt mellan Gislaved och Hestra (pdf, 1 MB, nytt fönster) >

Båraryd och Källeryd

Gislaved och Gnosjö

F Engman & A Vestbö-
Franzén

20

2004:59 AU & FU

Röjningsrösen i Karlslund. Kartering och undersökning av fossil åkermark inför anläggandet av bullervall (pdf, 736 KB, nytt fönster) >

Vetlanda

Vetlanda

J Borg

11

2004:60 FU

Mitt i gravfältet RAÄ 31b. En septitank inom fastighet Bringetofta 7:5.

Bringetofta

Nässjö

J Ameziane

11

2004:61 AU1+2

Med utsikt mot Emån. Anläggning av fem reningsdammar inom Holsby.

Alseda

Vetlanda

J Ameziane

5

2004:62 AU2

Sökschaktsgrävning inom Samset 1:1. Inför uppförandet av bostäder

Ljungarum

Jönköping

J Borg

4

2004:64 AU2

Nedslag i backen … Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Backen 1:1, Bankeryd inför planerad husbyggnation

Bankeryd

Jönköping

R Wennerberg

5

2004:65 AU2

Västhorja 12:5. Sökschaktsgrävning inom del av fastigheten.

Värnamo

Värnamo

J Borg

3

2004:66 AU1

Södra vägen. Inför den nya vägsträckningen (pdf, 2 MB, nytt fönster) >

Nässjö

Nässjö

J Ameziane

12

2004:67

Ledningsgrävning i Gränna. Antikvarisk schaktkontroll i samband med ledningsgrävning inom fornlämning 79

Gränna

Jönköping

M Karlsson

4