Arkeologiska rapporter 2002

Rapportnr Titel SockenKommunFörfattare Sid
2002:01 Schaktkontroll inom fornlämning 134, Eksjö, kvarteret Boken Eksjö Eksjö L Varenius
2

2002:02 AU1

Utredning inför anläggandet av nytt VA-system mellan Tenhult och Forserum

Rogberga, Öggestorp

Jönköping

L Häggström

16

2002:03 UN

Undersökning av ett härdområde från äldre järnålder

Öggestorp

Jönköping

K Jansson

 

2002:04 AU2

Odlingsrösen inom Skärbäck 3:5

Ramkvilla

Vetlanda

F Engman
L Varenius

2

2002:05 FU

Förundersökning av fornlämningsliknande lämningar, fornlämning 26

Bäckaby

Vetlanda

L Varenius

2

2002:06 FU

Förundersökning av medeltida bebyggelselämningar i kvarteret Härolden

Sofia församling

Jönköping

L Varenius

 

2002:07

Provundersökning av osäkra fornlämningar

Säby

Tranås

L Varenius

2

2002:08 UN

Arkeologisk undersökning i kvarteret Garven

Eksjö

Eksjö

L Varenius

2

2002:09

Arkeologisk schaktkontroll i kvarteret Rådhuset

Eksjö

Eksjö

L Varenius

2

2002:10 FU

Förundersökning i kvarteret Vågen Västra

Eksjö

Eksjö

L Varenius

2

2002:11 AU

Utredning inför planerad exploatering på Flahult 21:1 m fl (pdf, 379 KB, nytt fönster) >

Barnarp, Sandseryd

Jönköping

L Häggström

13

2002:12 UN

Boplatslämningar från järnålder till medeltid

Vetlanda

Vetlanda

M Lorentzon

10

2002:13 FU

Förundersökning inför planerad husbyggnation inom raä 53, Visingsö

Visingsö

Jönköping

K Jansson

2

2002:14 FU

Undersökning av fossil åkermark och gravar (pdf, 598 KB, nytt fönster) >

Bäckseda

Vetlanda

L Häggström

46

2002:15 FU

Kabelschaktning mellan kvarteret Svanen och Eksjöån

Eksjö

Eksjö

A-M Nordman

2

2002:16 AU

Inför ombyggnad av vägkorsningen Hakarpsv–Lekerydsv–Ådalv

Hakarp

Jönköping

A-M Nordman

2

2002:17

Återställning av rest sten, fornlämning 10

Höreda

Eksjö

J Borg

7

2002:18 UN

Undersökning av del av fornlämning 98

Hakarp

Jönköping

H Hylén

18

2002:19 AU2

Utredning inför utvidgning av Värnamo golfbana – härdar, röjningsrösen och en väg

Fryele

Värnamo

A Kristensson

11

2002:20 AU

Utredning inför planerat byggande av äldreboende

Ljungarum

Jönköping

J Borg

4

2002:21 FU

Schaktkontroll för VA-ledning förbi fornlämning 4

Säby 

Tranås

A-M Nordman

2

2002:22

Schaktkontroll för ledningsdragning inom fornlämning 134

Eksjö

Eksjö

A-M Nordman

2

2002:23 AU

Inför planerad byggnation inom Ekhagen 1:1

Ljungarum

Jönköping

J Borg

8

2002:24 FU

Inför omläggning av riksväg 31 mellan Nässjö och Jönköping

Rogberga

Jönköping

M Gustafsson
P Nicklasson

28

2002:25 FU

Förundersökning inför utvidgning av Värnamo golfbana – rösen och andra fornlämningar

Fryele

Värnamo

A Kristensson

13

2002:26 UN

Undersökning av boplatslämningar i samband med utvidgning av avfallsplats

Järstorp

Jönköping

J Ameziane
L Häggström

21

2002:27 AU2

Angående ny vägsträckning mellan Skullaryd och Sunneränga

Flisby

Nässjö

J Borg

8

2002:28 FU

Schaktning i samband med nedläggning av markkablar intill Stenberga kyrka

Stenberga

Vetlanda

J Borg

6

2002:29 AU

Sållning och schaktning inför planerad byggnation

Värnamo

Värnamo

J Borg

6

2002:30 AU

Inför matjordshantering på Källarp 2:1

Barnarp

Jönköping

N Ytterberg

13

2002:31 UN

Vrigstad grustäkt – två härdar

Vrigstad

Sävsjö

A Kristensson

5

2002:32 FU

Bebyggelserester på Svenska Maden, kvarteret Dromedaren, fornlämning 50

Jönköpings stad

Jönköping

S Haltiner Nordström

 

2002:33 AU2

Inför nybygge av ladugård, Fågelhult 1:2

Kållerstad

Gislaved

N Ytterberg

4

2002:35 FU

Spridda lämningar från skilda tider

Öggestorp

Jönköping

N Ytterberg

27

2002:36 AU1 Inför anläggandet av ny golfklubb i Dye Reftele Gislaved J Borg
9
2002:37 AU Tillfällig väg genom Gästgivaregården Vrigstad Sävsjö J Borg
9
2002:38 FU Återuppbyggnation efter brand inom fornlämning 50, kvarteret Arkadien vid Smedjegatan Jönköpings stad Jönköping S Haltiner Nordström
9
2002:39 AU Sökschaktning inför planerad byggnation Ljungarum Jönköping J Borg
5
2002:40 AU2 Boplats vid Bondbergets fot Ljungarum Jönköping L Skanser
7
2002:41 AU2 Sökschaktsgrävning inom Riddersberg 1:15 Rogberga Jönköping M Eriksson
4
2002:42 AU2 Sökschaktning i Lagmansryd 1:3 Rydaholm Värnamo L Skanser
2
2002:43 AU2 Inför utbyggnad av GC-vägen: Björkvägen–Kronhedsvägen Barnarp Jönköping M Eriksson
4
2002:44 AU1 Inför planerad GC-väg Värnamo, Tånnö Jönköping J Borg
8
2002:45 FU Inför installation av jordvärme Sandhem Mullsjö J Borg
9
2002:47 AU2 Mellan Nissan och Nissatigen Båraryd Gislaved L Skanser
2
2002:48 AU1 Inför bostad: Romanäs 1: 6 och 1:10 Säby Tranås A-M Nordman
8
2002:49 AU2 Inför planerad industri Ljungarum Jönköping J Borg
8
2002:50 UN Tre platser med brandgravar från senneolitikum till mellersta järnåldern Åkers Vaggeryd M Nordström
76
2002:51 AU1 Väster om Gröndalsleden – projektering för bostads- och industrimark Värnamo Värnamo C Samuelsson
N Ytterberg
25
2002:52 AU1 Inför grustäkt, Åreved 10:4 Forsheda Värnamo A-M Nordman
3
2002:53 AU2 Inför villabyggnation, Korparp 2:4 Ölmstad Jönköping A-M Nordman
3
2002:54 AU1 Inför GC-väg i Karlslund Vetlanda Vetlanda A-M Nordman
3
2002:55 AU Gröndal A och B, inför bostäder Värnamo Värnamo J Borg
8
2002:56 AU Husgrund och gravar på Horda Ploagård (pdf, 165 KB, nytt fönster) > Rydaholm Värnamo M Nordström
12
2002:57 UN En vikingatida skelettgrav (pdf, 293 KB, nytt fönster) > Rydaholm Värnamo M Nordström
12
2002:59 FU Inför nedläggning av värmekulvert på Frinnaryds kyrkogård Frinnaryd Aneby M Eriksson
7
2002:60 FU Sökschaktsgrävning i Viredaholm Vireda Aneby J Borg
2
2002:61 UN Arkeologiska undersökningar i Öggestorp med anledning av planerad omläggning av riksväg 31
(En del av rapporten kan du ladda ner i pdf-format.) (pdf, 776 KB, nytt fönster) >
Öggestorp Jönköping L Häggström
81
2002:62 AU1 Inför planerad ny vägsträcka av riksväg 27 förbi Bor och Voxtorp Voxtorp Värnamo L Skanser
7
2002:63 FU I utkanten av ett röjningsröseområde. Fossil åkermarksundersökning inom RAÄ 52, Flishult 1:3 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Näsby Vetlanda N Ytterberg
53