Medverkan i samhällsplaneringen

Vid samhällets planering och utbyggnad ska hänsyn tas till både kulturmiljön och naturmiljön.

Genom inventeringar och kommunala bevarandeplaner finns de kulturhistoriska värdena i bebyggelse och landskap dokumenterade och beskrivna. Områden av särskilt stort allmänintresse har avgränsats som riksintressen för kulturmiljön. Länsmuseet har alltsedan 1970-talet haft rollen som samrådspart och remissinstans för länets kommuner i planärenden, bygglov och stadsmiljöfrågor. Idag sluter vi samverkansavtal med kommunerna för handläggning av dessa ärenden.


Kontakt:

Anders Franzén

projektkoordinator

036-30 18 81

anders.franzen@jkpglm.se