Arkeologiska förundersökningar och undersökningar

En man står i en grop i skogen. Bakom sig har han en grävmaskin.
Den arkeologiska förundersökningen avgränsar, daterar och karaktäriserar en fornlämning.

Den utförs då markingrepp ska göras i närheten av en redan registrerad fornlämning vars utsträckning inte är känd. Förundersökningens resultat kan även fungera som ett kunskapsunderlag inför en eventuell undersökning.

Vid den arkeologiska undersökningen dokumenteras fornlämningen helt och tas bort. Till undersökningen finns alltid vetenskapliga frågeställningar som ska hjälpa till att generera ny kunskap om den enskilda lämningen, den tid och det sammanhang som den skapats i. Undersökningarna rapporteras i särskilda publikationer och vetenskapliga artiklar, men också i form av utställningar på länsmuseet.

Länsstyrelsen beslutar utifrån Lagen om kulturminnen om både förundersökningar och undersökningar, medan vi utför dem.


Kontakt

Mikael Nordström

Enhetschef

Telefon 036-30 18 39

mikael.nordstrom@jkpglm.se