Anlita oss inom arkeologi och landskap

Avdelningen för arkeologi och kulturmiljö bedriver huvudsakligen arkeologisk uppdragsverksamhet. Men vi har även offentliga anslag för att möta samhällets och allmänhetens frågor om länets kulturhistoria. Vårt arbete syftar till att bevara, vårda och sprida kunskap om fornlämningar och kulturmiljöer.

Avdelningen består idag av 13 personer med bred kompetens inom arkeologi och kulturgeografi. Vår gis-ingenjör ansvarar för digital inmätning och kartbearbetning. Vi har även forskarkompetens. Varje år utför vi hundratals uppdrag åt kommuner, myndigheter, företag och privatpersoner. Enklare rådgivning utför vi kostnadsfritt. Kulturhistoriska förstudier, landskapsanalyser och andra kunskapsunderlag genomförs på konsultbasis.

Länsmuseet är medlem av M-ark – Museiarkeologiska branschorganisationen som är de regionala och kommunala museernas branschorganisation. M-ark vill genom samverkan främja utvecklingen av uppdragsarkeologi som bedrivs inom eller i anslutning till lokala och regionala museer i Sverige.
Logga med texten M-ark.

Klicka på bilden för att komma till M-arks hemsida >


Kontakt

Mikael Nordström

Enhetschef

Telefon 036-30 18 39

mikael.nordstrom@jkpglm.se