Kulturmiljö

Historien i landskapet – vår gemensamma kulturmiljö

Asfalterad väg som passerar förbi en vit kyrka. Vid sidan av vägen syns fornlämningsspår i form av nio cirklar.
Alseda kyrka med spår efter det vikingatida gravfältet vid undersökning år 1999.

Bevarandet av kulturarv och kulturmiljö bidrar till en god livsmiljö. Kulturmiljön betraktas idag som en värdefull tillgång för samhällets utveckling. Jönköpings läns museum verkar I denna anda, för att kulturminnen och kulturmiljöer tas tillvara och blir kända för allmänheten. Vi medverkar även till att de används och utvecklas på ett sätt som är förenligt med deras värden.

Museet har också den viktiga uppgiften att dokumentera och forska om länets kulturarv och att göra denna kunskap tillgänglig. Idag arbetar länsmuseets arkeologer, byggnadsantikvarier, kulturgeografer och konservatorer med största möjliga helhetssyn på kulturmiljön. Vi är en kunskapsbank för alla.

Ordet kulturmiljö är ett övergripande begrepp för kulturlämningar och kulturlandskap i vid bemärkelse.  I begreppet kulturmiljö ligger att platsen är skyddad genom lagstiftning eller planläggningen eller att den, i det allmänna medvetandet, tillmäts betydelse som en del av kulturarvet.

Kulturmiljön omfattar bebyggelse och anläggningar, alltifrån kyrkor och herrgårdar till industriminnen, broar, vägar och modern stadsbebyggelse. Till kulturmiljön hör också spåren av mänsklig aktivitet i förfluten tid, som exempelvis förhistoriska gravar, fossila odlingslandskap och järnframställningsplatser likväl som sentida kolbottnar, torpruiner och kvarnlämningar.


Följ oss även på instagram och på våra bloggar


Akeologibloggen

Skärmdump på arkeologibloggen med en text där det står arkeologi i Jönköpings län.

Klicka på länken nedan för att komma till arkeologibloggen.
arkeologijonkoping.wordpress.com >

Byggnadsvårdsbloggen

skärmdump på byggnadsvårdsbloggen. Ett rött trähus med åtta fönster.

Klicka på länken nedan för att komma till Byggnadsvårdsbloggen.
byggnadsvardjonkoping.wordpress.com > 

Instagram @kulturmiljo

   

Klicka på bilden eller på länken nedan för att komma till kulturmiljös Instagram.
www.instagram.com/kulturmiljo >