Skadeinventering

Skadade föremål som ligger på golvet i en vind.
Skador på föremål och inredning i exempelvis större föremålssamlingar eller kyrkobyggnader är ofta stora och oöverskådliga. De kan ha uppkommit på grund av olämpligt klimat eller felaktig förvaring och hantering. De ekonomiska resurser som finns bör i första hand läggas på de föremål som är i behov av akuta insatser samt på förebyggande åtgärder som vård och översyn.

Länsmuseet har sedan 2001 arbetat med flera omfattande inventeringsuppdrag för svenska kyrkan (länkas till det första av inventeringsuppdragen i referenslistan på år 2001), främst för att identifiera större problemområden och planlägga nödvändiga vårdinsatser på stiftsnivå, men även att användas som underlag för den enskilda församlingens vård- och underhållsplanering. Genom inventeringen skapas en överblick av vårdbehovet så att rätt prioritering kan göras utefter tillgängliga resurser.

Arbetet inleddes med samtliga kyrkor i Växjö stift och fortsatte därefter med de delar av Linköpings stift som tillhör Jönköpings- och Kalmar län. Under 2005 fortsatte projektet med länets kyrkor inom Skara stift. Detta innebär att samtliga kyrkor i Jönköpings län är skadeinventerade och 400 anläggningar med mer än 6000 bemålade objekt och interiörer finns sök- och analyserbara. Inventeringsuppdragen utökades under 2006 och 2007 med samtliga kyrkor i Skara stift.

Skadeinventering av Växjö stifts kyrkliga textilier har pågått från september 2008 och avslutades under våren 2011. Under åren 2011–-2012 pågår textil- och metallinventering i länets kyrkor inom Linköpings stift.


Kontaktperson konservering

Gunnel Rosenquist
Projektkoordinator
Tel: 036-30 18 69
gunnel.rosenquist@jkpglm.se